Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
23. schôdza výboru
K číslu: PREDS-161/2017
87
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 21. marca 2017
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 437)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 437);
B. p o v e r u j e
Dušana Bublavého, člena výboru ako spravodajcu predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch a predkladal návrhy na ďalší postup.
Boris K o l l á r, v.r.
predseda výboru
Dušan B u b l a v ý, v.r.
overovateľ výboru