NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 828/2017
514a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011
Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514)druhé čítanie
_________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 627 zo 16. mája 2017 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) druhé čítanie na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 227 zo 6. júna 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 90 zo 7. júna 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 81 zo 6. júna 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
1.K čl. I
V čl. I sa pred doterajší bod 1 vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 15 odsek 1 znie:
„(1) Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak
a)je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike,
b)je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole32a) v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne,
c)je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo
d)je to v záujme Slovenskej republiky.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) § 53 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 15 odsek 3 znie:
(3) Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok. Národné vízum môže byť udelené
a)na 90 dní, ak ide o udelenie národného víza podľa ods. 1 písm. a),
b)na dĺžku jazykového vzdelávania na jazykovej škole, najviac do 31. júla príslušného školského roka,
c)na nevyhnutný čas, ak ide o udelenie národného víza podľa odseku 2.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Umožňuje sa, aby sa v nadväznosti na navrhované vypustenie prechodného pobytu na účel štúdia na jazykovej škole mohlo z tohto dôvodu za obdobných podmienok udeliť národné vízum pre štátneho príslušníka tretej krajiny. Takýto dôvod pobytu však nebude umožňovať získanie dlhodobého pobytu. Dĺžka platnosti udeleného národného víza sa bude odvíjať od dĺžky jazykového kurzu, pričom nesmie presiahnuť 1 rok. Zároveň sa navrhuje, aby jeho platnosť v príslušnom školskom roku bola najviac do 31. júla, čím sa štátnemu príslušníkovi tretej krajiny umožní zotrvanie na území Slovenskej republiky o jeden mesiac viac ako trvá školské vyučovanie v príslušnom školskom roku. Obdobne je to v prípade skončenia udeleného pobytu, kde štátny príslušník tretej krajiny 30 dní na vycestovanie z územia Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.K čl. I (1. bod)
V čl. I bod 1 § 24 ods. 1 písm. a) sa slová „18 rokov“ nahrádzajú slovami „20 rokov“ a slová „20 rokov“ sa nahrádzajú slovami „23 rokov“.
Navrhuje sa zvýšiť hornú hranicu veku na podanie žiadosti o prechodný pobyt z dôvodu štúdia na strednej škole.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.K čl. I (3. bod)
V čl. I 3. bod § 131e sa slová „udelený do 1. septembra 2017“ nahrádzajú slovami „udelený pred 1. septembrom 2017“ a slová „účinných do 1. septembra 2017“ sa nahrádzajú slovami „účinných do 31. augusta 2017“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje formulácia navrhovaného prechodného ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto:
O bodoch 1 až 3 hlasovať spoločne, a tieto schváliť.
IV.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) druhé čítanie vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Petra ŠUCU vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) druhé čítanie v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 87 na svojej 31. schôdzi.
V Bratislave 13. júna 2017
Anton HRNKO v. r.
predseda výboru