Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
31. schôdza výboru
CRD: /2017
87
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 13. júna 2017
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514a)druhé čítanie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tlač 514a;
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tlač 514a;
B.p o v e r u j e
Petra ŠUCU poslanca Národnej rady Slovenskej republiky - člena Výboru pre obranu a bezpečnosť predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky;
C.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Anton HRNKO
predseda výboru
Milan LAURENČÍK
overovateľ výboru
Jozef BUČEK
overovateľ výboru