Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
23. schôdza výboru
Číslo: CRD – 851/2017
91
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
zo 7. júna 2017
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 524) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 524)
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tlač 524) schváliť s pozmeňovacím návrhom, ktorý je uvedený v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Branislav Grőhling Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha k uzneseniu č. 91
Pozmeňujúci návrh
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 524) - druhé čítanie
___________________________________________________________________________
V článku I prvý bod znie: „1. V § 66 odsek 5 znie:
„(5) Orgán miestnej štátnej správy v školstve zabezpečí, aby riaditelia stredných škôl v jeho územnej pôsobnosti určili na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania uchádzača termíny v čase od 25. marca do 15. apríla tak, aby sa termíny tohto overenia na jednotlivých stredných školách nezhodovali.“.“.
Navrhuje sa, aby orgán miestnej štátnej správy v školstve na základe svojich kompetencií podľa zákona č. 596/2003 Z. z., medzi ktoré patrí aj metodické usmerňovanie a vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov stredných škôl a v súlade so všeobecnou úpravou právomoci riaditeľov stredných škôl podľa § 65 ods. 1 školského zákona rozhodovať o termínoch konania prijímacích skúšok, koordinoval rozhodovanie riaditeľov stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti tak, aby sa určené termíny overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania uchádzača nezhodovali.