1
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
23. schôdza výboru
Číslo: CRD – 828/2017
90
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
zo 7. júna 2017
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUClAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUClAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514)
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUClAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) schváliť s pozmeňovacími a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Branislav Grőhling Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 90
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Jaroslava Pašku, Magdalény Kuciaňovej a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514)
___________________________________________________________________
1.V čl. I sa pred doterajší bod 1 vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 15 odsek 1 znie:
„(1) Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak
a)je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike,
b)je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole32a) v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne,
c)je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo
d)je to v záujme Slovenskej republiky.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) § 53 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 15 odsek 3 znie:
(3) Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok. Národné vízum môže byť udelené
a)na 90 dní, ak ide o udelenie národného víza podľa ods. 1 písm. a),
b)na dĺžku jazykového vzdelávania na jazykovej škole, najviac do 31. júla príslušného školského roka,
c)na nevyhnutný čas, ak ide o udelenie národného víza podľa odseku 2.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Umožňuje sa, aby sa v nadväznosti na navrhované vypustenie prechodného pobytu na účel štúdia na jazykovej škole mohlo z tohto dôvodu za obdobných podmienok udeliť národné vízum pre štátneho príslušníka tretej krajiny. Takýto dôvod pobytu však nebude umožňovať získanie dlhodobého pobytu. Dĺžka platnosti udeleného národného víza sa bude odvíjať
3
od dĺžky jazykového kurzu, pričom nesmie presiahnuť 1 rok. Zároveň sa navrhuje, aby jeho platnosť v príslušnom školskom roku bola najviac do 31. júla, čím sa štátnemu príslušníkovi tretej krajiny umožní zotrvanie na území Slovenskej republiky o jeden mesiac viac ako trvá školské vyučovanie v príslušnom školskom roku. Obdobne je to v prípade skončenia udeleného pobytu, kde štátny príslušník tretej krajiny 30 dní na vycestovanie z územia Slovenskej republiky.
2.V čl. I bode 1 § 24 ods. 1 písm. a) sa slová „18 rokov“ nahrádzajú slovami „20 rokov“ a slová „20 rokov“ sa nahrádzajú slovami „23 rokov“.
Navrhuje sa zvýšiť hornú hranicu veku na podanie žiadosti o prechodný pobyt z dôvodu štúdia na strednej škole.
3.V čl. I bode 3 § 131e sa slová „udelený do 1. septembra 2017“ nahrádzajú slovami „udelený pred 1. septembrom 2017“ a slová „účinných do 1. septembra 2017“ sa nahrádzajú slovami „účinných do 31. augusta 2017“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje formulácia navrhovaného prechodného ustanovenia.