ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
48. schôdza
Číslo: CRD-850/2017
228
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 6. júna 2017
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 228
zo 6. júna 2017
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 523)
______________________________________________________________________
1.K čl. I
V čl. I sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.“.
Súčasne sa v čl. I doterajšom bode 1 vypúšťajú slová: „a poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
32) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava. Nové znenie poznámky pod čiarou sa uvádza ako samostatný novelizačný bod z dôvodu chronológie vykonávaných zmien, keďže odkaz 32 je prvýkrát použitý už v § 6 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z.
2.K čl. I bod 1
V čl. I sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. V § 6 ods. 16 a § 9 ods. 16 prvej vete sa slová „následnú finančnú kontrolu“ nahrádzajú slovami „finančnú kontrolu na mieste“.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Aktualizujú sa § 6 ods. 16 a § 9 ods. 16 v nadväznosti na zákon č. 357/2015 Z. z. rovnako, ako v prípade § 11 ods. 2 písm. e) a § 14 ods. 6 písm. j).
3.K čl. I bod 6
V čl. I bode 6 v § 26 ods. 2 sa písmená c) a d) označujú ako písmená a) a b).
Legislatívno-technická úprava.
4.K čl. I bod 6
V čl. I bode 6 v § 26 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa slovo „má“.
Vypúšťa sa duplicitné slovo, keďže toto je uvedené v úvodnej vete § 26 ods. 3.
5.K čl. I bod 6
V čl. I šiestom bode v § 26 ods. 4 písm. b) sa slovo „dodržiavaní“ nahrádza slovami „zabezpečení dodržiavania“.
Pôsobnosťou žiackej školskej rady nemá byť dodržiavanie školského poriadku, ale zabezpečiť, aby bol dodržiavaný.