ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
48. schôdza
Číslo: CRD-828/2017
227
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 6. júna 2017
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 227
zo 6. júna 2017
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I sa pred doterajší bod 1 vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 15 odsek 1 znie:
„(1) Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak
a)je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike,
b)je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole32a) v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne,
c)je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo
d)je to v záujme Slovenskej republiky.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) § 53 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 15 odsek 3 znie:
(3) Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok. Národné vízum môže byť udelené
a)na 90 dní, ak ide o udelenie národného víza podľa ods. 1 písm. a),
b)na dĺžku jazykového vzdelávania na jazykovej škole, najviac do 31. júla príslušného školského roka,
c)na nevyhnutný čas, ak ide o udelenie národného víza podľa odseku 2.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Umožňuje sa, aby sa v nadväznosti na navrhované vypustenie prechodného pobytu na účel štúdia na jazykovej škole mohlo z tohto dôvodu za obdobných podmienok udeliť národné vízum pre štátneho príslušníka tretej krajiny. Takýto dôvod pobytu však nebude umožňovať získanie dlhodobého pobytu. Dĺžka platnosti udeleného národného víza sa bude odvíjať od dĺžky
jazykového kurzu, pričom nesmie presiahnuť 1 rok. Zároveň sa navrhuje, aby jeho platnosť v príslušnom školskom roku bola najviac do 31. júla, čím sa štátnemu príslušníkovi tretej krajiny umožní zotrvanie na území Slovenskej republiky o jeden mesiac viac ako trvá školské vyučovanie v príslušnom školskom roku. Obdobne je to v prípade skončenia udeleného pobytu, kde štátny príslušník tretej krajiny 30 dní na vycestovanie z územia Slovenskej republiky.
2.V čl. I bod 1 § 24 ods. 1 písm. a) sa slová „18 rokov“ nahrádzajú slovami „20 rokov“ a slová „20 rokov“ sa nahrádzajú slovami „23 rokov“.
Navrhuje sa zvýšiť hornú hranicu veku na podanie žiadosti o prechodný pobyt z dôvodu štúdia na strednej škole.
3. V čl. I 3. bod § 131e sa slová „udelený do 1. septembra 2017“ nahrádzajú slovami „udelený pred 1. septembrom 2017“ a slová „účinných do 1. septembra 2017“ sa nahrádzajú slovami „účinných do 31. augusta 2017“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje formulácia navrhovaného prechodného ustanovenia.