Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
35. schôdza výboru
Číslo: CRD - 858/2017 - VHZ
112
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 6. júna 2017
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 529)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 529);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 529) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 6. júna 2017 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložila ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov P. Pamulu (M. Mojša), aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Michal B a g a č k a Jana K i š š o v á, v.r.
Eduard H e g e r predsedníčka výboru
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
35. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 112
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 529)
1.V čl. I bode 1 § 16b ods. 9 písm. a) sa slová „v dobe“ nahrádzajú slovami „v čase“.
Úprava ustanovenia sa navrhuje v rámci zosúladenia používanej terminológie v platnom znení zákona č. 725/2004 Z. z.
2.V čl. I bode 1 § 16b ods. 9 písm. b) sa slovo „neuplynula“ nahrádzajú slovom „neuplynul“ a slová „doba dlhšia“ sa nahrádzajú slovami „čas dlhší“.
Ide o formulačnú úpravu ustanovenia vzhľadom na terminológiu zavedenú zákonom č. 725/2004 Z. z.
3.V čl. I bode 1 § 16b ods. 9 písm. c) sa vypúšťajú slová „aspoň podľa normy EURO 2“.
Ustanovenie odkazuje na právnu normu, ktorá nebola publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. V súlade s bodom 18 posledný odsek prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov sa preto navrhuje tento odkaz vypustiť.