Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
30. schôdza výboru
CRD-828/2017
81
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
zo 6. júna 2017
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514)druhé čítanie a
A. súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výbore.
Anton HRNKO
predseda výboru
Jozef BUČEK
overovateľ výboru
Milan LAURENČÍK
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 81
Pripomienky
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514)
__________________________________________________________________________________
1.K čl. I
V čl. I 3. bod § 131e sa slová „udelený do 1. septembra 2017“ nahrádzajú slovami „udelený pred 1. septembrom 2017“ a slová „účinných do 1. septembra 2017“ sa nahrádzajú slovami „účinných do 31. augusta 2017“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje formulácia navrhovaného prechodného ustanovenia.