NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-854/2017
656
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. mája 2017
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej, Borisa Kollára a Zuzany Šebovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 525) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Katarína C s é f a l v a y o v á v. r.
Jana C i g á n i k o v á v. r.