DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA).
Cieľom návrhu zákona je zavedenie centrálneho registra nariadení obcí prístupného verejnosti na Ústrednom portáli verejnej správy, ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky, čo možno považovať za jedno z opatrení, ktoré prispievajú k vylepšeniu zavedenej elektronickej verejnej správy na Slovensku a za významný krok smerom k posilneniu transparentnosti verejnej správy a podpore podnikateľského prostredia na Slovensku.
Návrh zákona znamená zároveň zvýšenie kvality legislatívneho procesu na úrovni obcí. Pri publikácii výsledkov legislatívneho procesu predstavuje totiž navrhovaná zmena výrazný pozitívny posun smerom k lepšej prehľadnosti prijatých právnych predpisov, ktorá byť docielená zavedením povinnosti zverejňovať prijaté normatívne právne akty vždy aj v ich plnom znení, a to jednak na úradnej tabuli a zároveň aj v zbierke nariadení, ktorú musí obec povinne na základe predkladaného zákona zriadiť. So zverejnením všeobecne záväzných nariadení obcí v centrálnom registri sa viaže aj nadobudnutie ich platnosti, čo je ďalšou zásadnou zmenou oproti doterajšiemu systému (vyhlasovanie na úradnej tabuli).
Návrh zákona uľahčuje prístup ku komplexným informáciám z oblasti legislatívy obce, čím priamo vytvára priestor pre lepšiu informovanosť členov spoločnosti a vďaka tomu zároveň aj pre lepšiu informovanosť podnikateľského prostredia o tom, čo je možné si z hľadiska podnikania dovoliť na území tej - ktorej obce.
Predkladaný návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti, nevyvoláva sociálne vplyvy ani vplyvy na životné prostredie a mal by mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
Návrh zákona reaguje predovšetkým na súčasný stav, keď v prípade novelizácie nariadenia nedochádza k automatickej republikácii jeho úplného znenia a zverejňuje sa len samotný text novely právneho predpisu. Takýto postup môže viesť k neprehľadnosti prijatých právnych predpisov, čo následne negatívny vplyv na adresátov daného normatívneho právneho aktu, ktorými sú, v najmä v prípade menších obcí, bežní občania bez právneho vzdelania. Zavedením povinnosti obce zverejňovať nariadenie v jeho úplnom znení sa odstráni dnešný stav, ktorý vykazuje určité znaky a prvky inklinujúce k právnej neistote.
Doplnenie zákona predstavuje zároveň snahu o zosúladenie právnych predpisov upravujúcich samosprávu. Navrhuje sa povinné zverejňovanie úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia obce, čím sa stanovuje rovnaká podmienka ako pri vyhlasovaní všeobecne záväzného nariadenia samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 9 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona zároveň spája podmienku platnosti všeobecne záväzného nariadenia s jeho zverejnením v centrálnom registri takýchto nariadení, čo možno prirovnať k právnym predpisom a elektronickej Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Ide o zásadnú zmenu oproti doterajšiemu stavu, keď tieto obecné nariadenia nadobúdajú platnosť ich vyhlásením na úradnej tabuli obce.
K bodom 3 a 4
Navrhované doplnenie zavádza povinnosť uverejnenia úplného znenia všeobecne záväzných nariadení obce v zbierke nariadení a následne aj na Ústrednom portáli verejnej správy v súčinnosti s príslušnou štátnou správou.
Zbierka nariadení príslušnej obce je informačným systémom verejnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S cieľom pomôcť obcí pri prevádzkovaní takýchto informačných systémov bolo vytvorený Informačný systém dátového centra obcí (ďalej len „dátové centrum“) podľa § 9a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Dátové centrum by malo preto rovnako slúžiť aj na účely zbierky nariadenia obcí.
Zbierka naradení obcí by mala byť súčasťou Ústredného portálu verejnej správy, ktorý podľa § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov vedie Úradu vlády Slovenskej republiky, a to ako jedna z jeho funkcionalít. V súčasnosti na tomto portáli prístupné, avšak výlučne na požiadanie, nariadenia Košického samosprávneho kraja, a je zrejmé, že túto funkcionalitu bude potrebné dobudovať (https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=VUC_125).
Cieľom navrhovanej úpravy je predovšetkým uľahčenie prístupu k normatívnym právnym aktom a taktiež posilnenie prehľadnosti a zrozumiteľnosti právneho systému z pohľadu adresáta noriem.
V nadväznosti na povinnosť obce zriadiť zbierku nariadení sa taktiež stanovuje obci povinnosť vytvoriť vhodné podmienky umožňujúce nahliadnutie do zbierky nariadení alebo zaobstaranie informatívneho výtlačku z takejto zbierky pre každého záujemcu. Ide o podobnú povinnosť, akú obec v súčasnosti vo vzťahu k Zbierke zákonov Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zo štrukturálneho hľadiska je v norme použitý blanketový odkaz na vydanie podzákonného vykonávacieho právneho predpisu, ktorého prijatím orgán na to príslušný podľa § 59 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov bližšie špecifikuje konkrétne formálne a obsahové požiadavky na zbierku nariadení a na jej prepojenie s Ústredným portálom verejnej správy a dátovým centrom (napr. Úrad vlády Slovenskej republiky alebo Ministerstvo financií Slovenskej republiky). Takýto postup sa javí byť v súlade s článkom 67 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Zavedenie centrálneho registra by zároveň malo mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, keďže zverejňovanie nariadení obcí v centrálnom registri pomôže podnikateľským subjektom pri rozhodovaní sa, či začať alebo pokračovať v podnikateľskej činnosti na území konkrétnej obce. Rovnako prispeje k väčšej transparentnosti a právnej istote podnikateľského sektora pri plánovaní svojich investičných aktivít na území jednotlivých obcí.
Zriadenie a vedenie centrálneho registra predstavuje kvalitatívne zavŕšenie snáh o zlepšenie podmienok informovanosti adresáta právnych noriem a predstavuje centralizovaný nástroj, pomocou ktorého sa bude môcť ktorýkoľvek občan oboznámiť so všeobecne záväznými nariadeniami platnými v ktorejkoľvek obci na Slovenku. Zodpovednosť za údaje zverejnené v registri správca Ústredného portálu verejnej správy. Keďže podmienkou platnosti nariadení zostáva vyhlásenie ich úplného znenia na úradnej tabuli obce, v prípade rozdielov v znení nariadenia, ktoré je zverejnené v centrálnom registri nariadení a znenia vyhláseného nariadenia, prednosť znenie vyhláseného nariadenia, ktoré obec zasiela Úradu vlády Slovenskej republiky na zverejnenie do centrálneho registra ako súčasti Ústredného portálu verejnej správy.
K bodu 5
Upravujú sa prechodné ustanovenia návrhu zákona. V zmysle týchto ustanovení sa určuje primerane dlhá doba, ktorá je pre povinný subjekt nevyhnutne potrebná na splnenie ukladaných povinností.
Z hľadiska riadneho uplatňovania jednotlivých nových ustanovení zákona je žiaduce, aby najskôr príslušný orgán upravil podrobnosti týkajúce sa zbierky nariadení, ktoré obec viesť a zriadenia a vedenia centrálneho registra nariadení obcí, do ktorého obec zasielať úplné znenie každého vydaného nariadenia a až následne s odstupom 2 mesiacov boli tieto opatrenia na obecnej úrovni zavedené, keďže si budú vyžadovať úpravu niektorých vnútorných mechanizmov obce (napr. novelu rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva alebo vydanie nových nariadení).
Povinnosť ministerstva vydať všeobecne záväzný predpis o formálnych a obsahových požiadavkách na zbierku nariadení a všeobecne záväzný predpis o zriadení a vedení centrálneho registra musí byť splnená do 31. decembra 2017.
K Čl. II
Po zohľadnení legisvakančnej lehoty sa navrhuje účinnosť zákona od 1. novembra 2017 s tým, že ustanovenia, v ktorých prípade sa predpokladá vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu ministerstvom, nadobúdajú účinnosť až od 1. marca 2018.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, keďže zverejňovanie nariadení obcí v centrálnom registri pomôže podnikateľským subjektom pri rozhodovaní sa, či začať alebo pokračovať v podnikateľskej činnosti na území konkrétnej obce, čo môže mať dopad aj na ich potenciálne finančné (investičné) náklady. Rovnako prispeje k väčšej transparentnosti a právnej istote podnikateľského sektora pri plánovaní svojich investičných aktivít na území jednotlivých obcí. Predkladaný návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, konkrétne na rozpočet obcí, a to z dôvodu uloženia povinnosti obci zriadiť a viesť zbierku nariadení a zasielať úplné znenie každého nariadenia na zverejnenie do centrálneho registra. V prípade obcí, ktoré majú v súčasnosti zriadené webové sídlo a budú zbierku nariadení zverejňovať aj na tomto webovom sídle, možno predpokladať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Negatívny dosah bude mať návrh aj na štátny rozpočet, keďže Úrad vlády Slovenskej republiky bude musieť vytvoriť centrálny register ako novú funkcionalitu v rámci Ústredného portálu verejnej správy a pravdepodobne aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky bude musieť zabezpečiť rozšírenie dátového centra v tejto súvislosti.
Tieto zvýšené výdavky na rozpočet verejnej správy navrhujeme pokryť nasledovne: Vplyvom legislatívnych opatrení na daňové a odvodové príjmy získa verejná správa v roku 2017 približne 140 mil. eur, v roku 2018 189 mil. eur a v roku 2019 až 175 mil. eur.
Zavedenie centrálneho registra bude mať tiež pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, keďže register bude zverejnený Ústrednom portáli verejnej správy a takéto opatrenie bude motivovať verejnosť k väčšej a častejšej návštevnosti tohto portálu a získavaní informácií z neho.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.