NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 8 druhá veta znie: „Vyhlásenie sa vykoná uverejnením nariadenia v úplnom znení v centrálnom registri nariadení (ďalej len „register“); účinnosť nadobúda pätnástym dňom od uverejnenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.“.
2.V § 6 ods. 9 sa slová „Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci“ nahrádzajú slovami „Uverejnenie nariadenia v registri“.
3.V § 6 odsek 10 znie:
„(10) Nariadenia musia byť každému prístupné v zbierke nariadení, ktorú vedie obec, ktorá nariadenie vydala. Obec je povinná zabezpečiť, aby zbierka nariadení bola v sídle obecného úradu alebo na mieste, ktoré určí obec, prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Obec je povinná pre záujemcu vyhotoviť informatívny výtlačok zo zbierky nariadení, a to bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť materiálne náklady spojené so zhotovením takého výtlačku; úhrada je príjmom obce. Podrobnosti o formálnej podobe a požiadavkách na obsah zbierky nariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá príslušný orgán podľa osobitného zákona8e).“.
4.§ 6 sa dopĺňa odsekmi 11 až 14, ktoré znejú:
„(11) Register podľa odseku 8, ktorý je prístupný verejnosti, sa zriaďuje a vedie podľa osobitného zákona8f); register je informačný systém verejnej správy8g). Obec je povinná zaslať Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) úplné znenie platného nariadenia bezodkladne po jeho prijatí obecným zastupiteľstvom, za účelom jeho zverejnenia v registri. Obec zodpovedá za súlad zaslaného znenia so znením, ktoré bolo prijaté obecným zastupiteľstvom. Úrad vlády je povinný zverejniť nariadenie v registri bezodkladne po jeho doručení obcou a zodpovedá za súlad nariadenia zverejneného v registri s jeho zaslaným znením. Ak sa vyskytnú rozdiely medzi znením nariadenia, ktoré zaslala obec a tým, ktoré bolo zverejnené v registri, rozhodujúce je znenie, ktoré bolo zverejnené v registri. Podrobnosti o zriadení a spôsobe vedenia registra ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá príslušný orgán podľa osobitného zákona8e).
(12) Ak nastane nepredvídané a výnimočné prerušenie prevádzky registra, ktoré bráni vyhláseniu nariadenia (ďalej len „prekážka“), a ak vznikne neodkladná potreba vyhlásenia nariadenia, úrad vlády oznámi túto skutočnosť na svojom webovom sídle alebo prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. V čase trvania prekážky sa nariadenia vyhlasujú výlučne vyvesením na úradnej tabuli v obci a takéto vyhlásenie je aj podmienkou ich platnosti; účinnosť nadobúdajú pätnástym dňom od uverejnenia, ak v nich nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.“.
(13) Po odstránení prekážky oznámi úrad vlády túto skutočnosť na svojom webovom sídle alebo prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Úrad vlády zabezpečí sprístupnenie nariadení, ktoré boli vyhlásené podľa odseku 12, bezodkladne po obnovení dostupnosti registra. Takéto vyhlásenie nariadenia v registri nemá právne účinky a úrad vlády túto skutočnosť vyznačí doplňujúcou informáciou „Obsah tohto dokumentu informatívny charakter.“; zároveň sa uvedie údaj, kedy bolo nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli v obci.
(14) V registri vedie úrad vlády zoznam nariadení vyhlásených podľa odseku 13.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8e znie:
8e) § 59 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
8f) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
8g) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.“.
5.Za § 30e sa vkladá § 30f, ktorý znie:
§ 30f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2017
Orgán príslušný podľa osobitného zákona8e) vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 6 ods. 10 a 11 do 31. decembra 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017, okrem Čl. I bodov 1, 2 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2018.