NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 35a odsek 3 znie:
„(3) Podrobnosti o údajoch požadovaných podľa odsekov 1 a 2 a termíne ich poskytnutia oznámi ministerstvo na svojom webovom sídle každoročne do 31. augusta. Údaje požadované podľa odsekov 1 a 2 sa poskytujú výlučne elektronickou formou.“.
2.§ 35a sa dopĺňa novým odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Škola, školské zariadenie a školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré zaradené do siete škôl, nie povinné ďalej poskytovať údaje, ak ich raz poskytli do informačného systému verejnej správy69). Škola, školské zariadenie a školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré zaradené do siete škôl, nie povinné poskytovať ani inak štruktúrované údaje podľa prvej vety, ak sa tieto údaje nachádzajú v informačnom systéme verejnej správy69). Ustanovenia osobitného zákona70) tým nie sú dotknuté.“.
Poznámky pod čiarou k bodom 69 a 70 znejú:
69) Zákon č.
275/2006 Z. z.
o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
70) Zákon č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)“.
3. V § 37a ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Správny orgán pokutu podľa odsekov 5 a 6 neuloží, ak škola alebo školské zariadenie postupovalo podľa § 35a ods. 5“.
4.Za § 39ha sa vkladá § 39hb, ktorý vrátane nadpisu znie:
„39hb
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2017
Povinnosť podľa § 35a ods. 3 druhej vety sa prvý krát uplatní za obdobie školského roku 2017/2018 .“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.