NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 382/2011 Z. z., zákona č. 341/2012 Z. z., zákona č. 340/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 5 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 3, je povinná zverejniť na svojom webovom sídle, ak ho zriadené, štúdie, analýzy, prognózy, správy, ankety, prieskumy, expertízy a ďalšie informácie majúce obdobný charakter, ktoré sa získali za finančné prostriedky, s ktorými táto osoba hospodári.
(9) Povinná osoba zverejní informácie podľa odseku 8 bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia povinnou osobou alebo doručenia povinnej osobe treťou osobou.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10.
2. V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Informácie podľa § 5 ods. 8 sa zverejňujú najmenej po dobu piatich rokov odo dňa ich zverejnenia podľa § 5 ods. 9.“.
3. Za § 22f sa vkladá § 22g, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 22g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2017
Povinné zverejnenie podľa § 5 ods. 8 sa vzťahuje na informácie, ktoré boli povinnej osobe podľa § 2 ods. 1 3 vyhotovené alebo ktoré boli povinnej osobe doručené treťou osobou po 31. októbri 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.