NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ostatnými poľnohospodárskymi plochami poľnohospodársky nevyužívaná pôda, ktorá nezodpovedá charakteru poľnohospodárskej pôdy a ktorá je evidovaná v katastri ako ostatné plochy1), ak slúži na zabezpečenie poľnohospodárskeho využívania pôdy, ako poľné cesty, pozemky so zariadením dôležitým pre poľné závlahy, vodné nádrže a rybníky potrebné pre poľnohospodársku výrobu, hrádze slúžiace na ochranu pred zamokrením alebo záplavou, ochranné terasy proti erózii a pod. V pochybnostiach o tom, či pozemky patria medzi ostatné poľnohospodárske plochy, rozhodne orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy; v prípade potreby si vyžiada odborné stanovisko pôdnej služby.“.
Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako písmená d) až k).
2.Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Starostlivosť o ostatné poľnohospodárske plochy
Každý vlastník ostatnej poľnohospodárskej plochy alebo nájomca a správca ostatnej poľnohospodárskej plochy je povinný vykonávať také agrotechnické opatrenia, ktoré zaručujú ochranu, zachovanie a obnovu prirodzených vlastností ostatnej poľnohospodárskej plochy, predchádzajú výskytu a šíreniu burín, zabraňujú znehodnoteniu a poškodeniu ostatnej poľnohospodárskej plochy a neohrozujú prístup, obhospodarovanie a ochranu poľnohospodárskej pôdy, ktorej využitiu bezprostredne slúžia. Spôsob využívania ostatnej poľnohospodárskej plochy musí zodpovedať prírodným podmienkam v danom území, zaručovať funkčnú spätosť prírodných procesov v krajinnom priestore a nesmie ohrozovať ekologickú stabilitu územia.3)“.
3.V § 17 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 2 písm. i)“ sa nahrádza slovami „podľa § 2 písm. j)“.
4.§ 23 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) rozhoduje o tom, či pozemky patria medzi ostatné poľnohospodárske plochy podľa § 2 písm. c).“.
5.V § 24 ods. 1 sa za slová „Odborný dohľad nad ochranou poľnohospodárskej pôdy" vkladajú tieto slová: „a ostatných poľnohospodárskych plôch“.
6.V § 24 odsek 2 znie:
„(2) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (
§ 23
) je pri výkone odborného dohľadu oprávnený vstupovať na poľnohospodárske pozemky a ostatné poľnohospodárske plochy na účel kontroly plnenia opatrení nariadených podľa
§ 3 až 8
a a
§ 17 a 18
.“.
7.V § 24 ods. 3 písm. c) sa slová „podľa § 3 až 8“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 až 8a“.
8.V § 25 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Priestupku na úseku ochrany ostatných poľnohospodárskych plôch sa dopustí ten, kto
a)nezabezpečil základnú starostlivosť o ostatnú poľnohospodársku plochu alebo spôsobil jej poškodenie (§ 8a),
b)spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie ostatnej poľnohospodárskej plochy alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti ostatnej poľnohospodárskej plochy 8a),
c)nesplnil povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 8a).“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
9.V § 25 ods. 3 sa za slová „podľa odseku 1 písm. a) c)“ sa vkladajú slová „a odseku 2 písm. a) a b)“.
10.V § 25 ods. 5 sa za slová „podľa odseku 1 písm. e) i)“ sa vkladajú slová „a odseku 2 písm. c)“.
11.V § 26 ods. 1 písm. a) sa za slovo „pôdu“ vkladajú slová: „alebo ostatnú poľnohospodársku plochu“ a slová „jej poškodenie 3 7),“ sa nahrádzajú slovami „ich poškodenie 3 7 a § 8a)“.
12.V § 26 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza slovom: „alebo“ a pripájajú sa tieto slová: „ostatnej poľnohospodárskej plochy (§ 8a),“.
13.V § 26 ods. 1 písm. e) sa za slová: „podľa § 3 až 7“ vkladá čiarka a slovo: „§ 8a“.
14.V § 26 ods. 2 sa za slová „hektár poľnohospodárskej pôdy“ vkladajú slová „a za každý hektár ostatnej poľnohospodárskej plochy“.
15.V § 26 ods. 4 sa za slovo: „pôdy“ vkladajú slová: „alebo ostatnej poľnohospodárskej plochy“.
16.V § 27 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a spôsobu využívania ostatnej poľnohospodárskej plochy“.
17.Za § 29c sa vkladá § 29d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 29d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2017
Konania začaté pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017.
Čl. II
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slová: „porasty,7) vkladajú slová: „ostatné poľnohospodárske plochy“.
2.V § 6 ods. 3 sa za slová: „odseku 4“ vkladajú slová: „a odseku 7“.
3.V § 6 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ostatnou poľnohospodárskou plochou podľa odseku 1 písm. a) je na účely tohto zákona pozemok, ktorý slúži na zabezpečenie poľnohospodárskeho využívania pôdy, ako poľné cesty, pozemky so zariadením dôležitým pre poľné závlahy, vodné nádrže a rybníky potrebné pre poľnohospodársku výrobu, hrádze slúžiace na ochranu pred zamokrením alebo záplavou, ochranné terasy proti erózii a pod. podľa osobitného zákona8a).“
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 2 písm. c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
4.Za § 104i sa vkladá § 104j, ktorý vrátane nadpisu znie:
104j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2017
Ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. novembra 2017 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2018.“.
5.V prílohe č. 1 sa v nadpise spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová: „A OSTATNÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLÔCH (OPP)“ a skratka „TTP“ sa nahrádza skratkou „TTP + OPP“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.