DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár, Milan Krajniak, Peter Pčolinský, Adriana Pčolinská, Peter Štarchoň, Ľudovít Goga.
Súčasná právna úprava vytvára stav, kedy pri vymáhaní nárokov sa prioritne uhrádzajú trovy exekútora v rátane prislúchanej dane z pridanej hodnoty a následne sa vymáha istina vymáhanej pohľadávky, ako aj príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom a trovy oprávneného.
Cieľom tohto návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov je zabezpečiť, aby boli oprávnenému v prvom rade uhradená istina z vymáhanej pohľadávky a až následne by sa uhradili trovy exekútora v rátane prislúchanej dane z pridanej hodnoty, príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom a trovy oprávneného. Ďalej sa navrhuje, aby odmenu a náhradu výdavkov exekútora, ktoré nie kryté paušálnymi výdavkami hradil oprávnený z istiny vymoženej pohľadávky.
Odstráni sa tým stav, na ktorý občania Slovenskej republiky dlhodobo poukazujú ako na nevyvážený, neprimeraný a nespravodlivý.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zmeniť poradie priorít uspokojovania vymáhaných nárokov s tým, že v prioritne bude uhradená istina z vymáhanej pohľadávky a až následne sa budú uhradené trovy exekútora v rátane prislúchanej dane z pridanej hodnoty, príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom a trovy oprávneného.
K bodu 2 a 3
Navrhuje sa, aby odmenu a náhradu výdavkov exekútora uhradil oprávneného z istiny vymoženej pohľadávky. Uvedené výdavky si oprávnený môže zahrnúť do trov oprávneného.
K bodu 4
V prechodných ustanoveniach sa upravuje postup v exekučných konaniach, ktoré začali pred účinnosťou tohto návrhu zákona.
K čl. II:
Účinnosť sa navrhuje ustanoviť 1. novembra 2017.