NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
zákon
z ......... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona cč. 280/1999 Z. z., zákona č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 483/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 300/2005 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z . z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 140/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 2/2017 sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 60 znie:
§ 60
Priorita uspokojenia vymáhaných nárokov
Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu vymáhanej povinnosti použijú v tomto poradí:
a) istina vymáhanej pohľadávky,
b) trovy exekútora, a to vrátane prislúchajúcej dane z pridanej hodnoty,
c) príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom,
d) trovy oprávneného.“.
2. § 197 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Odmenu a náhradu výdavkov exekútora, ktoré nie kryté paušálnymi výdavkami hradí oprávnený z istiny vymoženej pohľadávky.“.
3. § 199a odsek 1 znie:
„(1) Trovami oprávneného výdavky na zastupovanie v exekučnom konaní v súvislosti s podaním návrhu na vykonanie exekúcie a v súvislosti s návrhom povinného na zastavenie exekúcie, výdavky na zaplatený súdny poplatok a hotové výdavky spojené s podaním návrhu na vykonanie exekúcie, odmena a náhrada paušálnych výdavkov a nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania, ktoré nie kryté paušálnymi výdavkami.“.
4. Za § 243d sa vkladá nový § 243l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠243l
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným k 1. novembru 2017
Exekučné konania začaté pred 1. novembrom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.