D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci NR SR Petra Krištúfková, Zuzana Šebová a Boris Kollár.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšiť sumu rodičovského príspevku na rovnakú výšku ako je suma uhrádzaná za poskytovanú starostlivosť o dieťa podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dôvodom predloženia takejto legislatívnej úpravy je snaha o finančné zrovnoprávnenie rodičovského príspevku (súčasne vo výške 213,20 eura mesačne) s príspevkom na starostlivosť o dieťa (súčasne: 280 eur mesačne).
Rôzna výška príspevkov pri starostlivosti o dieťa do troch rokov je diskriminačná a nemá žiadnu opodstatnenosť. Sme toho názoru, že každý rodič nárok na rovnaký príspevok od štátu, či zverí svoje dieťa do troch rokov do starostlivosti v príslušnom zariadení, alebo do starostlivosti inej osobe, alebo rodič zostane s dieťaťom doma na rodičovskej dovolenke do troch rokov dieťaťa.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať vplyv na verejné financie, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, bude mať sociálny vplyv a nebude mať vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zvýšiť sumu rodičovského príspevku na výšku 280 eur mesačne a síce na rovnakú výšku ako je suma príspevku na starostlivosť o dieťa.
K bodu 2
Vzhľadom na zmenu výšky rodičovského príspevku v bode 1 od 1. novembra 2017 je potrebné túto zmenu premietnuť aj do prechodných ustanovení zákona.
K čl. II
Účinnosť predkladanej novely sa navrhuje od 1. novembra 2017.