1/2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z ....................... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 451/2013 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 86/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 1 sa suma „213,20 eura“ nahrádza sumou „280,00 eur“.
2.Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý znie:
§ 12c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1) O žiadostiach o rodičovský príspevok podaných do 31. októbra 2017, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. októbra 2017 sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. októbra 2017 podľa zákona účinného do 31. októbra 2017.
(2) Ak oprávnená osoba uplatňuje nárok na rodičovský príspevok po 31. októbri 2017 za obdobie pred 1. novembrom 2017, o nároku na tento rodičovský príspevok sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. októbra 2017 podľa zákona účinného do 31. októbra 2017.
(3) Ak rodičovský príspevok bol priznaný podľa zákona účinného do 31. októbra 2017 v sume 213,20 eura a nárok na tento rodičovský príspevok by trval podľa zákona účinného do 31. októbra 2017 aj po tomto dni, považuje sa od 1. novembra 2017 za rodičovský príspevok priznaný podľa zákona účinného od 1. novembra 2017 a vypláca sa v sume podľa zákona účinného od 1. novembra 2017.“
2/2
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.