6
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
-navrhovaná právna úprava ovplyvní podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojej podnikateľskej činnosti uskutočňujú aj výskum a vývoj.
-v rámci transformačného procesu sa navrhovaná úprava dotkne všetkých organizácií Slovenskej akadémie vied (v súčasnosti vyše 50) a potenciálne aj rezortných rozpočtových/príspevkových organizácií, ktoré uskutočňujú výskum (vždy k 1. 1.)
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
-predkladaným návrhom zákona sa dosiahne lepšia spolupráca akademickej a podnikateľskej sféry a dosiahne sa zlepšenie prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
-zavedenie registra verejných výskumných inštitúcii vyžaduje zabezpečenie technických, personálnych a iných opatrení na zabezpečenie poskytovania informácií do tohto registra.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
-zlepší sa východisková pozícia verejných výskumných inštitúcii vo vzťahu k prípadným partnerom z podnikateľského prostredia,
-schopnosť verejnej výskumnej inštitúcie nadväzovať rôzne formy spolupráce s podnikateľskými subjektmi za účelom prenosu výsledkov výskumnej činnosti do praxe a tým aj vytvárania ďalších zdrojov financovania svojej činnosti,
-zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov,
-zvýšenie exportu výrobkov pochádzajúcich z výskumu medzi verejnými výskumnými inštitúciami a podnikateľskými subjektmi.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
-tlak na zabezpečenie väčšieho podielu zdrojov z nadnárodných projektov a z podnikateľského sektora na financovaní činnosti verejnej výskumnej inštitúcie a na zintenzívnenie prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe,
-možnosť verejných výskumných inštitúcii zakladať iné právnické osoby, či vstupovať
7
do nich, vytvorí priestor pre pokračovanie realizácie výskumu verejných výskumných inštitúcii nepriamym spôsobom, teda prostredníctvom inej právnickej osoby s majetkovou účasťou verejnej výskumnej inštitúcie, ako aj pre prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe, najmä prostredníctvom „start-up“ a „spin-off“ spoločnosti.