1
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
Áno zverejňovaním dokumentov súvisiacich so vznikom a činnosťou verejných výskumných inštitúcií a údajov z registra na webovom sídle ministerstva, zverejňovaním dosiahnutých výsledkov na centrálnom informačnom portáli a zverejňovaním vnútorných predpisov na webovom sídle verejných výskumných inštitúcií (ako aj zriaďovateľa) sa zavádzajú nové elektronické služby s úrovňou I (informatívna úroveň).
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
Táto problematika nie je predmetom návrhu.
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
Táto problematika nie je predmetom návrhu.
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
Táto problematika nie je predmetom návrhu.
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
Táto problematika nie je predmetom návrhu.
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
Táto problematika nie je predmetom návrhu.
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
Áno, zavádza sa nový informačný systém ktorým je register verejných výskumných inštitúcií
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
Táto problematika nie je predmetom návrhu.
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
Áno, údaje z registra verejných výskumných inštitúcií sa sprístupnia verejnosti na webovom sídle ministerstva. Verejná výskumná inštitúcia bude povinná zverejňovať výsledky svojej hlavnej činnosti na centrálnom informačnom portáli. Verejná výskumná inštitúcia bude povinná mať svoje webové sídlo.
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
Táto problematika nie je predmetom návrhu.
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
Táto problematika nie je predmetom návrhu. Predpokladá sa využitie existujúcej kapacity.
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
Táto problematika nie je predmetom návrhu.
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
Financovanie bude zabezpečené na rezortnej úrovni, ak ide o zverejňovanie údajov z registra verejných výskumných inštitúcií na webovom sídle ministerstva. Zriadenie a prevádzka webového sídla verejnej
2
výskumnej inštitúcie bude nákladovou položkou verejnej výskumnej inštitúcie.
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
Nie.