Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
v tom: Slovenská akadémia vied
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
z toho:
- vplyv na ŠR
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
v tom: Slovenská akadémia vied
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
z toho:
- vplyv na ŠR
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Príloha č. 2
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh zákona sa predkladá bez dopadov na verejné financie.
Všetky vplyvy na štátny rozpočet budú zabezpečené v rámci schválených limitov príjmov a výdavkov kapitoly SAV na jednotlivé rozpočtové roky.
Rozpočtové hospodárenie verejných výskumných inštitúcii bude v rámci prípravy rozpočtu nastavené bez negatívneho vplyvu na rozpočet verejnej správy na príslušné roky.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii (ďalej len „v.v.i.“) rieši vytvorenie a fungovanie nového typu právnickej osoby vyhovujúci požiadavkám výskumných subjektov zriaďovaných SAV a ústrednými orgánmi štátnej správy. Vytvorenie v.v.i., ako nového typu právnických osôb zameraných primárne na výskum, tiež za cieľ odlíšiť budúce v.v.i. od iných subjektov verejného a súkromného práva, ktoré síce môžu vykonávať výskum, ale nevykonávajú ho ako svoju jedinú hlavnú činnosť.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2018
2019
2020
2021
Zvýšenie podielu zdrojov z nadnárodných projektov
100 000
150 000
200 000
200 000
Zvýšenie podielu zdrojov z podnikateľského sektora
100 000
150 000
200 000
200 000
Zvýšenie počtu domácich projektov
o 5
o 10
o 15
o 15
Príloha č. 2
3
Zvýšenie počtu zahraničných projektov
o 5
o 10
o 15
o 15
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Transformáciou rozpočtových organizácií Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie dôjde k zníženiu príjmov štátneho rozpočtu v objeme 1 710 000 €. Táto hodnota vychádza zo zákona o štátnom rozpočte na rok 2017. Celkové výdavky kapitoly SAV na rok 2018-2021 znížené o 1 710 000 recipročne vo vzťahu k zníženiu rozpočtu príjmov.
Príloha č. 2
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
Príloha č. 2
5
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Bežné výdavky (600)
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
- 1 710 000
Príloha č. 2
6
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.