Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ...Ukončenie: ...
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
4. 12. 2014 – 17. 12. 2014
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
24. 5. 2017
2. Definícia problému
Výzvy, s ktorými sú konfrontované organizácie zaoberajúce sa výskumnou a vývojovou činnosťou s právnou formou rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie., najmä tlak na zabezpečenie väčšieho podielu zdrojov z nadnárodných projektov a z podnikateľského sektora na financovaní svojej činnosti a na zintenzívnenie prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe, samostatné rozhodovanie v kľúčových otázkach, ako je zapojenie sa do projektov a získavanie kontraktov s priemyselnou sférou, rozvoj aktivít, aj smerom do priemyselného výskumu.
3. Ciele a výsledný stav
Vytvorenie osobitného typu právnickej osoby, ktorej hlavnou úlohou je najmä výskumná činnosť a ide o právnickú osobu, ktorá bude subjektom verejného práva na rozhraní medzi verejnoprávnou inštitúciou a neziskovou organizáciou.
4. Dotknuté subjekty
Slovenská akadémia vied a jej organizácie, rozpočtové/príspevkové organizácie, ktoré uskutočňujú výskum, ústredné orgány štátnej správy ako potenciálni zakladatelia VVI.
5. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Bezpredmetné.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Marek Gilányi, odbor legislatívy a aproximácie práva, marek.gilanyi@minedu.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK