VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-20481/2017
Národnej rady Slovenskej republiky
569
VLÁDNY NÁVRH
Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
vládny návrh zákon o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava máj 2017