NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
627/2005 Z. z.
o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 3 písm. a) sa slovo „pri zverení do náhradnej starostlivosti je“ nahrádza slovami „pri podaní návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti podľa osobitného predpisu6aa) bolo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:
6aa) Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.“.
2.V § 3 ods. 7 sa slová „500 eur“ nahrádzajú slovami „829,86 eur“.
3.V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 3 ods. 6,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.