NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z. a zákona č. 55/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 3 písm. b) sa za slová „osobitné kontrolné výbory“ vkladá čiarka a slová „vyšetrovacie výbory“.
2.V § 18 ods. 3 sa za slovo „predpisov“ vkladajú slová „a správy vyšetrovacích výborov, ak ich rokovanie alebo časti týchto rokovaní boli neverejné“.
3.V § 45 ods. 1 sa za slovo „orgány“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ktoré môžu mať aj vyšetrovaciu právomoc“.
4.V § 45 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vyšetrovacie výbory zriadi národná rada vždy, ak o to požiada najmenej pätina poslancov.“.
5.V § 50 ods. 1 prvej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „§ 60 ods. 3“ sa vkladajú slová „§ 60b ods. 2“.
6.V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na požiadanie vyšetrovacieho výboru sa každý musí zúčastniť na jeho schôdzi.“.
7.Za § 60 sa vkladajú § 60a a § 60b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
§ 60a
Vyšetrovací výbor
(1)Na vyšetrenie vecí verejného záujmu môže národná rada zriadiť vyšetrovací výbor. Urobí tak vždy, ak o to požiada najmenej tretina poslancov.
(2)Návrh na zriadenie vyšetrovacieho výboru obsahuje presné vymedzenie veci verejného záujmu, ktorú výbor vyšetriť. Národná rada v uznesení o zriadení výboru určí aj lehotu, v ktorej vyšetrovací výbor predloží správu o výsledku vyšetrovania spolu so svojím návrhom národnej rade.
(3)Na objasnenie dôležitých skutočností v priebehu vyšetrovania môže vyšetrovací výbor zaobstarávať potrebné podklady, vyžadovať potrebné vysvetlenia, vypočúvať svedkov a podľa povahy veci pribrať znalca alebo tlmočníka. Na konanie vyšetrovacieho výboru sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.50a) Vypočúvaná osoba má právo na právnu pomoc advokáta.
(4)Vyšetrovací výbor môže na vykonanie jednotlivých úkonov uvedených v odseku 3 a pre dokumentáciu svojej činnosti pribrať potrebný počet odborných pracovníkov, najmä vyšetrovateľov a administratívno-technických pracovníkov, ktorí vykonávajú svoju činnosť na základe poverenia vyšetrovacieho výboru a viazaní len jeho pokynmi.
(5)O každom úkone vyšetrovacieho výboru sa spíše, a to spravidla pri úkone alebo bezprostredne po ňom, zápisnica. Na vyhotovenie zápisnice sa okrem § 55 primerane použijú aj ustanovenia osobitného predpisu.50b) Zápisnica vyšetrovacieho výboru môže slúžiť ako dôkazný prostriedok podľa osobitného predpisu.50c)
(6)Ak skutočnosti zistené vyšetrovacím výborom nasvedčujú, že bol spáchaný trestný čin, vyšetrovací výbor oznámi túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní podľa osobitného predpisu.50d) Prílohou oznámenia je aj zápisnica podľa odseku 5. Ak trestné konanie prebieha, vyšetrovací výbor zašle zápisnicu podľa odseku 5 príslušnému súdu alebo orgánu činnému v trestnom konaní.
(7)Vyšetrovací výbor predloží národnej rade správu o výsledku vyšetrovania spolu s návrhom v lehote podľa odseku 2.
(8)Uznesenia vyšetrovacieho výboru nie sú preskúmateľné súdom.
(9)Podrobnosti o konaní pred výborom upraví rokovací poriadok vyšetrovacieho výboru.
§ 60b
(1)Vyšetrovací výbor 10 členov a skladá sa z predsedu, podpredsedu, overovateľov a ďalších členov. Členov vyšetrovacieho výboru volí národná rada na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do národnej rady v príslušnom volebnom období a to tak, aby päť členov bolo zvolených z politických strán a politických hnutí, ktoré vytvorili vládu a päť členov spomedzi ostatných poslancov. Poslanec sa môže členstva vo vyšetrovacom výbore vzdať.
(2)Rokovania vyšetrovacieho výboru spravidla verejné. Na návrh člena vyšetrovacieho výboru sa môže vyšetrovací výbor uzniesť, že rokovanie vyšetrovacieho výboru alebo jeho časť neverejné. Rokovania vyšetrovacieho výboru alebo jeho časti, ktoré bolo vyhlásené za neverejné, sa môžu okrem členov vyšetrovacieho výboru zúčastniť iné osoby, ak súhlas s ich účasťou udelil vyšetrovací výbor alebo ak tak ustanovuje zákon. Predseda národnej rady právo zúčastniť sa na rokovaní vyšetrovacieho výboru; nemá právo hlasovať.
(3)Členovia vyšetrovacieho výboru a ďalšie osoby, ktoré sa zúčastnia alebo prítomné na rokovaní vyšetrovacieho výboru alebo jeho časti, ktoré bolo vyhlásené za neverejné, povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa na rokovaní dozvedeli; od tejto povinnosti ich môže oslobodiť národná rada, ak osobitný predpis50e) neustanovuje inak.
(4)Ostatné ustanovenia tohto zákona sa na rokovanie vyšetrovacieho výboru vzťahujú primerane.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50a až 50c znejú:
50a) § 58 60, § 65, § 66, § 67, § 127 § 140, § 142 ods. 1, § 143, § 144 ods. 1, § 145 ods. 1 4, § 146, § 147, § 152 a § 196 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
50b) § 58 Trestného poriadku v znení zákona č. 5/2009 Z. z.
50c) Napríklad § 119 ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov a § 187 zákona č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok.
50d) § 196 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
50e) Napríklad § 40 zákona č. 215/2004 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č.
650/2005 Z. z.
, zákona č.
692/2006 Z. z.
, zákona č.
218/2007 Z. z.
, zákona č.
491/2008 Z. z.
, zákona č.
497/2008 Z.
z.
, zákona č.
498/2008 Z. z.
, zákona č.
59/2009 Z. z.
, zákona č.
257/2009 Z. z.
, zákona č.
317/2009 Z. z.
, zákona č.
492/2009 Z. z.
, zákona č.
576/2009 Z. z.
, zákona č.
224/2010 Z.
z.
, zákona č.
547/2010 Z. z.
, zákona č.
33/2011 Z. z.
, zákona č.
262/2011 Z. z.
, zákona č.
313/2011 Z. z.
, zákona č.
246/2012 Z. z.
, zákona č.
334/2012 Z. z.
, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.
428/2012 Z. z.
, zákona č.
204/2013 Z. z.
, zákona č.
1/2014 Z. z.
, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.
260/2014 Z. z.
, zákona č.
73/2015 Z. z.
, zákona č.
78/2015 Z. z.
, zákona č.
87/2015 Z. z.
, zákona č.
174/2015 Z. z.
, zákona č.
397/2015
Z. z.
, zákona č.
398/2015 Z. z.
, zákona č.
440/2015 Z. z.
, zákona č.
444/2015 Z. z.
, zákona č.
91/2016 Z. z.
, zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 316/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 346 ods. 1 sa za slovo „ako“ vkladajú slová „osoba vypočutá k okolnostiam nasvedčujúcim, že mala spáchať trestný čin alebo ako“ a za slová „Slovenskou republikou“ vkladajú slová „alebo vyšetrovacím výborom podľa osobitného predpisu“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.