1
D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. finančne ocenil morálne a historické aspekty služby pre vlasť účastníkov národného boja za oslobodenie. Účastníkmi národného boja za oslobodenie osoby, ktoré sa buď priamo „so zbraňou v ruke“ alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili vojenských operácií počas druhej svetovej vojny.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá s cieľom zlepšenia finančnej situácie účastníkov národného boja za oslobodenie a vdov a vdovcov po týchto osobách. Vzhľadom na zásluhy uvedeného okruhu osôb, ako aj vzhľadom na závažné zdravotné a sociálne problémy, ktoré vyplývajú z ich vyššieho veku, je žiaduce zvýšiť ich dávky sociálneho zabezpečenia z dôvodu, že tieto dávky boli priznané už pred dlhším obdobím a nedosahujú dostatočnú úroveň.
Navrhuje sa zvýšenie súčasného príspevku k dôchodku účastníkom národného boja za oslobodenie od 1. novembra 2017 o sumu 20 eur mesačne na sumu 40 eur mesačne a zvýšenie príspevku vdovám a vdovcom po týchto osobách od 1. novembra 2017 o sumu 10 eur mesačne na sumu 20 eur mesačne.
Zároveň sa v návrhu zákona navrhuje zvýšenie príspevku k dôchodku účastníkom národného boja za oslobodenie od 1. januára 2019 na sumu 70 eur mesačne a zvýšenie príspevku vdovám a vdovcom po týchto osobách od 1. januára 2019 na sumu 35 eur mesačne.
Vzhľadom na to, že ide o osoby v pokročilom fyzickom veku, zvýšenie príspevku k dôchodku by bolo žiaduce realizovať v čo najkratšom čase.
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyvy na služby verejnej správy pre občana, na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa zvýšenie príspevku v závislosti od účasti jednotlivých cieľových skupín oprávnených osôb na národnom boji za oslobodenie. Pre priamych účastníkov sa navrhuje zvýšenie príspevku od 1. januára 2019 na sumu 70 eur mesačne. Pre vdovy a vdovcov po týchto osobách sa navrhuje zvýšenie príspevku od 1. januára 2019 na 35 eur mesačne.
K bodu 3
V § 5a sa navrhuje zvýšenie príspevku od 1. novembra 2017 pre priamych účastníkov národného boja za oslobodenie na sumu 40 eur mesačne a vdovám a vdovcom po týchto osobách na sumu 20 eur mesačne. V § 5a ods. 3 a § 5b sa navrhuje lehota, do ktorej Sociálna poisťovňa, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a Ministerstva financií Slovenskej republiky povinní najneskôr rozhodnúť o zmene sumy príspevku.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. novembra 2017, okrem prvého bodu, druhého bodu a § 5b v treťom bode, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2019.
3
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky:
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy na hospodárenie dotknutej časti obyvateľstva vzhľadom na to, že cieľom predkladaného návrhu zákona je zlepšenie finančnej situácie účastníkov národného boja za oslobodenie a vdov a vdovcov po týchto osobách momentálne sa jedná približne o 1 078 priamych účastníkov národného boja za oslobodenie a 4 925 vdov a vdovcov po týchto osobách. Prijatie návrhu zákona bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy bez uvažovania mortality pre rok 2017 predpokladané na výšku sumy 144 021,- eur, pre rok 2018 na výšku sumy 849 720,- eur a pre rok 2019 na výšku sumy 2 126 701,- eur. Celkový vplyv návrhu zákona na štátny rozpočet bude v plnom rozsahu krytý v rámci navýšených limitov stanovených v rozpočtovej kapitole Ministerstva obrany SR.
A.4. Alternatívne riešenia:
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov:
Bezpredmetné
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Anton HRNKO, Dušan ČAPLOVIČ, Jaroslav PAŠKA a Tibor BERNAŤÁK.
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z..
3. Predmet návrhu zákona:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4, 5 a 6.