1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA).
Ekonomická kondícia Všeobecnej zdravotnej poisťovne a. s. (ďalej len „VšZP“) je dlhodobo zlá. Odhady hovoria o dlhu rátajúcom sa v desiatkach stovkách miliónov eur. Návrhy opatrení na zníženie tohto enormného dlhu boli naposledy zhrnuté do Ozdravného plánu pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a. s. (ďalej len „OP VšZP“) z decembra 2016, ktorý bol schválený aj Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Slovenskej republiky.
Napriek množstvu navrhnutých úsporných opatrení, sa v samom úvode OP VšZP konštatuje, že pre zabezpečenie platobnej schopnosti a likvidity v roku 2017 bude nutné externé dofinancovanie VšZP, a to v predpokladanej výške 150 mil. . Dlh VšZP sa v praxi často prejavuje v obmedzeniach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na ktoré doplácajú samotní poistenci. Čím väčší dlh VšZP má, tým väčšie a závažnejšie obmedzenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti poistencom hrozia.
V uplynulej dekáde sa vyššie uvedené riziká, plynúce z ekonomickej situácie VšZP, eliminovali dočasným zvýšeným sadzby poistného, ktoré uhrádza štát. K navýšeniu sadzby poistného pre štát (nad základné poistenie stanovené vo výške 4 % z vymeriavacieho základu), došlo v rokoch 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016.
V roku 2017 bola sadzba poistného pre štát vôbec po prvý krát znížená pod úroveň 4 %, konkrétne na 3,78 %. Zníženie tejto sadzby v praxi predstavuje ročnú stratu vo výške 118 mil. €. Nezabezpečenie platobnej schopnosti VšZP je spôsobilé zásadným spôsobom ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a teda životy a zdravie jej poistencov. Z dôvodu naliehavosti existujúceho stavu a doposiaľ nepredstaveného žiadneho alternatívneho spôsobu dofinancovania VšZP, je nevyhnutné zaistiť platobnú schopnosť VšZP takpovediac „zaužívaným“, no na druhej strane aj transparentným spôsobom.
Cieľom predloženého návrhu zákona je teda dočasné (na dobu 2 mesiacov) zvýšenie sadzby poistného pre štát zo súčasných 3,78 % na úroveň 7,56 % z vymeriavacieho základu.
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy (hospodárenie obyvateľstva), pričom sa zároveň očakáva negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nebude mať žiadny vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Uplatnenie ústavného práva na bezplatné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, pre približne 60 % obyvateľstva Slovenskej republiky, do značnej miery závisí od ekonomickej kondície VšZP. Len
2
platobne schopná VšZP, je schopná garantovať a zabezpečovať toto ústavné právo upravené v článku 40 Ústavy Slovenskej republiky.
Výrazným znížením sadzby poistného pre štát na rok 2017 na 3,78 % z vymeriavacieho základu (prvý krát v histórii je znížená pod hranicu 4 %), sa strata VšZP len v tomto roku prehĺbi o 118 mil. €. Aj vďaka tomuto opatreniu, je na zabezpečenie platobnej schopnosti a likvidity potrebných 150 mil. z externých zdrojov. Napriek tak radikálne zníženému príjmu pre VšZP, nebol doposiaľ predstavený žiaden návrh ani žiadne opatrenie ako predmetný výpadok financií nahradiť.
Zámerom predkladaného návrhu zákona je zabezpečenie platobnej schopnosti a likvidity VšZP dočasným zvýšením sadzby poistného pre štát na 7,56 % z vymeriavacieho základu. Len takto navýšená sadzba dokáže v priebehu posledných dvoch mesiacov roka 2017, nahradiť výpadok financií, ktoré na zabezpečenie platobnej schopnosti VšZP v roku 2017 potrebuje.
Cieľom navrhnutého riešenia je najmä ochrana ústavného práva občanov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Predkladaný návrh zákona preto nielen nápravný, ale aj preventívny charakter, a síce úplné eliminovanie hrozby platobnej nespôsobilosti VšZP a tým pádom aj zabezpečenie riadneho poskytovania zdravotnej starostlivosti, pre viac ako 60 % obyvateľov Slovenskej republiky.
Navrhnuté riešenie je reakciou na nečinnosť zodpovedných osôb pri hľadaní finančných zdrojov, ktoré by nahradili výpadok financií pre VšZP, spôsobený výrazným znížením sadzby poistného pre štát na rok 2017.
Prechodné ustanovenia návrhu zákona formulované podobným spôsobom ako v už platnom § 38eh zákona, keďže v § 38ei ods. 3 zákona bola pôvodne stanovená iná sadzba poistného pre štát aj na mesiace november a december tohto roka.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na 1. novembra 2017.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predložený návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, osobitne vplyv na hospodárenie obyvateľstva, keďže zaistením platobnej schopnosti a likvidity VšZP, sa predíde možným obmedzeniam pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vyše 60 % obyvateľov Slovenskej republiky, nebudú hroziť doplatky za poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
Kvôli zvýšenej sadzbe poisteného pre štát sa predpokladá negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, a to v sume 150 mil. eur v roku 2017 vo vzťahu k poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne a približne 50 mil. eur v roku 2017 vo vzťahu k poistencom iných zdravotných poisťovní. Vplyvom legislatívnych opatrení na daňové a odvodové príjmy získa verejná správa v roku 2017 približne 140 mil. eur, v roku 2018 finančné zdroje vo výške 189 mil. eur a v roku 2019 finančné zdroje vo výške 175 mil. eur. Predmetný návrh zákona navrhujeme financovať z týchto uvedených finančných zdrojov, ako aj z rezervy Všeobecnej pokladničnej správe určenej na krytie negatívnych vplyvov v sektore zdravotníctva vo výške do 50 mil. eur podľa potreby.
Návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na životné prostredie.
5
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.