NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z, ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ústavného zákona č. 306/2014 Z. z. a ústavného zákona č. 427/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. 93 ods. 3 sa slová odvody a štátny rozpočet“ nahrádzajú slovami „odvody, štátny rozpočet a skrátenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky“.
2. V Čl. 96 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
3.Článok 97 znie:
Čl. 97
Referendum sa po jeho vyhlásení prezidentom Slovenskej republiky vykoná v deň konania najbližších volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky alebo volieb do orgánov vyšších územných celkov a do orgánov samosprávy obcí, ak sa konajú na celom území Slovenskej republiky; nie však skôr ako 90 dní odo dňa jeho vyhlásenia.“
4.V Čl. 98 ods. 1 sa slová „zúčastnila nadpolovičná väčšina“ nahrádzajú slovami „zúčastnilo aspoň 20%“.
5.Za Čl. 154d sa vkladá Čl. 154e, ktorý znie:
Čl. 154e
Referendum podľa Čl. 93 100 vyhlásené do nadobudnutia účinnosti tohto ústavného zákona, ak sa vykonať po nadobudnutí účinnosti tohto ústavného zákona, sa vykoná podľa doterajších predpisov.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.