DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Momentálne je pri prvých troch deťoch medzi výškou jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti a výškou príspevku pri narodení dieťaťa výrazný rozdiel v neprospech jednorazového príspevku pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je zjednotenie výšky jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti s príspevkom pri narodení dieťaťa a to pri prvých troch deťoch na úrovni príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý je v súčasnosti pri prvých troch deťoch na úrovni 829,86 eur.
4. Dotknuté subjekty
Účastníci právnych vzťahov na úseku náhradnej starostlivosti o dieťa.
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
💧 Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Ak vychádzame z počtov poberateľov príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti v posledných rokoch možno navýšenie odhadovať na cca 3 mil. eur ročne. Platí to rok 2018 aj pre nasledujúce tri roky. Nemožno v tejto súvislosti nespomenúť možný zvýšený záujem o preberanie detí do náhradnej starostlivosti, čo sa sekundárne premietne do zníženia nákladov starostlivosti štátu o tieto deti, čím sa náklady štátu sčasti alebo úplne vykompenzujú.
11. Kontakt na spracovateľa
ondrej_dostal@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK