Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Dostál, Peter Osuský, Lucia Ďuriš Nicholsonová a Jozef Mihál.
Návrh zákona upravuje výšku jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti, ktorý je jedným z príspevkov poskytovaných podľa zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov. Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je podľa § 3 ods. 1 zákona určený na podporu zabezpečenia základného osobného vybavenia dieťaťa, najmä na zabezpečenie jeho ošatenia, obuvi, hygienických potrieb, nevyhnutného nábytku a iných vecí na uspokojenie potrieb dieťaťa. Z hľadiska účelu je tento príspevok porovnateľný s príspevkom pri narodení dieťaťa podľa zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je štátnou sociálnou dávkou, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.
Medzi výškou oboch príspevkov je pri prvých troch deťoch výrazný rozdiel v neprospech jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti. Jeho výška je stanovená na 500 eur mesačne, kým výška príspevku pri narodení dieťaťa predstavuje pri prvých troch deťoch 829,86 eura mesačne. Je vo verejnom záujme, aby deti vyrastali v rodinnom prostredí. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nemôžu vyrastať s vlastnými rodičmi, je žiaduce, aby im bola poskytnutá náhradná starostlivosť v inej rodine. Preto neexistuje žiadny dôvod, prečo by náhradní rodičia, ktorí prijímajú cudzie dieťa do vlastnej starostlivosti, boli pri poberaní jednorazového príspevku na dieťa akokoľvek znevýhodnení voči rodičom, ktorí poberajú príspevok pri narodení vlastného dieťaťa.
Vzhľadom na to sa navrhuje výšku oboch príspevkov pri prvých troch deťoch zjednotiť tým, že sa jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti naviaže na príspevok pri narodení dieťaťa, čo bude pri dnešnom nastavení predstavovať sumu 829,86 eur. Pri štvrtom a každom ďalšom dieťati prevzatom do náhradnej starostlivosti ponechávame výšku na nezmenenej úrovni 500 eur.
Ďalej sa navrhuje vypustiť zo zákona niektoré neopodstatnené obmedzenia pri poberaní jednorazového príspevku.
Návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy a negatívny vplyv na verejné rozpočty. Neprináša nárok na pracovné sily, nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa vypustiť obmedzujúce podmienky pre poberanie jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti. Zákon stanovuje podmienku, že musí ísť o dieťa mladšie ako šesť mesiacov a zároveň o dieťa, na ktoré nebol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa. Tieto podmienky pre náhradného rodiča diskriminujúce. Nie je dôvod, aby sa jednorazový príspevok mohol v inak rovnakej situácii poberať na dieťa vo veku 5 mesiacov a nemohol na dieťa vo veku 7 mesiacov, alebo aby náhradný rodič preberajúci dieťa, na ktoré bol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa, bol znevýhodnený voči náhradnému rodičovi preberajúcemu dieťa, na ktoré takýto príspevok dosiaľ poskytnutý nebol. Preto sa navrhuje obe uvedené obmedzujúce podmienky vypustiť.
K bodu 3
Navrhuje sa, aby pri prvých troch deťoch suma jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti bola zhodná so sumou príspevku pri narodení dieťaťa. Rovnaká výška oboch príspevkov sa zabezpečiť prostredníctvom odkazu na zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí. Pri štvrtom a každom ďalšom dieťati sa suma príspevku ponecháva na úrovni 500 eur.
K bodu 4
Vzhľadom na rozdelenie § 3 odsek 6 do písmen a) a b) sa navrhuje zmeniť ustanovenie § 18 ods. 1 tak, aby sa valorizačný mechanizmus vzťahoval len na písm. b) v § 3 odsek 6, keďže zvyšovanie príspevku podľa písm. a) cit. ustanovenia je viazané odkazom na osobitný predpis. Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa sa v zmysle § 18 zákona upravujú opatrením, ktoré vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona na 1. januára 2018. Legisvakačná doba sa navrhuje vzhľadom na zmenu podmienok vyplácania príspevku a zmenu jeho výšky, ako aj vzhľadom na premietnutie rozpočtových dopadov navrhovaného zákona do štátneho rozpočtu na rok 2018.