N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ................. 2017,
ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
1.V § 3 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „pri zverení do náhradnej starostlivosti je mladšie ako šesť mesiacov“.
2.V § 3 ods. 3 písm. b) sa slovo „a“ nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno c).
3.V § 3 odsek 6 znie:
„(6) Suma jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti je
a)zhodná so sumou príspevku pri narodení dieťaťa poskytovanou na dieťa narodené z prvého pôrodu tretieho pôrodu podľa osobitného predpisu,6b) ak dieťa, na ktoré sa poskytuje príspevok podľa tohto zákona, je prvé tretie v poradí detí, ktorých je táto osoba biologickým rodičom alebo náhradným rodičom, alebo
b)500 eur, ak nejde o dieťa podľa písmena a).“.
4.V § 18 ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 6 písm. b)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.