NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
ZÁKON
z ................................2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 2 písm. b) prvom bode sa vypúšťajú slová „a nájomca je zapísaný v katastri“.
2. V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) pozemkové spoločenstvo.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) § 2 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.“.
3. V § 6 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „v čase nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Na celkovú výmeru stavebného pozemku nemá vplyv, ak po právoplatnosti stavebného povolenia došlo k následnému geometrickému rozdeleniu stavebných pozemkov.“.
4. V § 6 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pozemok, na ktorý bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, sa nepovažuje za stavebný pozemok podľa odseku 4, ak stavebné povolenie stratí platnosť.“.
5. V § 7 ods. 5 a 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „predloženým najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1 alebo § 99b ods. 3 a nie starším ako desať rokov“.
2
6. V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Správca dane ustanoví sadzby dane pre všetky skupiny pozemkov v členení podľa § 6 ods. 1 písm. a) až e).“.
7. V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) k sadzbe dane z pozemkov na lesné pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d), na ktorých sa vykonáva úmyselná ťažba dreva,11ac) ustanoviť príplatok k sadzbe dane z pozemkov do výšky 40-násobku základnej ročnej sadzby dane podľa odseku 1. Takto určený príplatok k sadzbe dane z pozemkov sa jednorazovo použije pri výpočte dane z pozemkov v nasledujúcom zdaňovacom období po roku, v ktorom sa vykonala ťažba dreva a to tak, že sa pripočíta k sadzbe dane z pozemkov na lesné pozemky.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ac) znie:
11ac) § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.“.
8. V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „vlastník stavby“)“.
9. V § 11 prvej a tretej vete sa slová „výmera zastavanej plochy v m2 nahrádzajú slovami „súčin zastavanej plochy v m2 a počtu podlaží stavby“ a na konci prvej vety a tretej vety sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 104j neustanovuje inak.“.
10. V § 12 ods. 1 sa suma „0,033 eura“ nahrádza sumou „0,1 eura“ a slová „zastavanej plochy“ sa nahrádzajú slovami „základu dane“.
11. V § 12 ods. 2 sa slová „§ 104 g ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 104 j ods. 2“ a na konci sa pripája táto veta: „Správca dane ustanoví sadzby dane pre všetky stavby uvedené v členení podľa § 10 ods. 1 písm. a) až i).“.
12. V § 12 sa vypúšťajú odseky 3 a 6.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
13. V § 12 ods. 4 sa vypúšťajú slová „v pásme širokom 5,00 m a za slovo „po“ sa vkladá slovo „celom“.“.
14. § 12a vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Výpočet dane zo stavieb
(1) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12.
(2) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré určené rôzne sadzby dane podľa § 12 ods. 2, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin podielu podlahovej plochy časti stavby na príslušný účel využitia stavby k celkovej podlahovej ploche stavby, základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby.
3
(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré určené rôzne sadzby dane podľa § 12 ods. 2 a súčasne je časť stavby oslobodená od dane, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane len na tie účely využitia stavby, ktoré nie sú oslobodené od dane zo stavieb.“.
15. V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „vlastník bytu“)“.
16. V § 16 ods. 1 sa suma „0,033 eura“ nahrádza sumou „0,1 eura“.
17. V § 16 ods. 2 sa slová „§ 104g ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 104j ods. 3“.
18. V § 17 odseky 6 a 7 znejú:
„(6) Ak správca dane ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) zníženie dane alebo oslobodenie od dane, je povinný ustanoviť úplné znenie druhov nehnuteľností uvedených v odsekoch 2 a 3 v súlade s ich členením.
(7) Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odsekov 1 3 v priznaní k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1 a 3 alebo § 99b ods. 3, inak nárok v príslušnom zdaňovacom období zaniká. Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie automaty, ktorým si uplatňuje nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, ak v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach oznamoval skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane alebo správca dane informácie o týchto skutočnostiach.“.
19. V § 17a prvej vete sa slová „z nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „zo stavieb a dane z bytov“.
20. V § 18 ods. 2 piata veta znie: „Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.“.
21. V § 26 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sa zmenila miestna príslušnosť správcu dane“.
22. V § 37 sa za slovo „zákonníka“ vkladajú slová „fyzickej osoby“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a iné zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe“.
23. § 38 vrátane nadpisu znie:
㤠38
Daňovník
Daňovníkom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje.“.
4
24. § 41 vrátane nadpisu znie:
㤠41
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť daňovníka vzniká prvým dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe a zaniká dňom skončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe.“.
25. Za § 41 sa vkladajú § 41a a 41b, ktoré vrátanie nadpisov znejú:
㤠41a
Oznamovacia povinnosť
(1) Daňovník je povinný obci oznámiť vznik daňovej povinnosti a ubytovaciu kapacitu zariadenia najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný obci oznámiť všetky zmeny skutočností ovplyvňujúce daň do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
(2) Daňovník je povinný na účely tejto dane viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytované. Evidenciu fyzických osôb vedie v listinnej podobe alebo elektronickej podobe formou evidenčnej knihy, ktorá obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, dĺžku pobytu (počet prenocovaní) a ďalšie záznamy potrebné pre správne určenie dane. Evidenčnú knihu je povinný viesť prehľadne a zápisy usporadúvať postupne z časového hľadiska podľa vzniku daňovej povinnosti.
(3) Daňovník oznamuje obci základ dane podľa § 39 v lehote a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným nariadením.11)
§ 41b
Určenie dane podľa pomôcok
(1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa
odseku 1
, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok. Základom dane pri určovaní dane podľa pomôcok je ubytovacia kapacita zariadenia (počet lôžok) v čase určenia dane podľa pomôcok. Vznik daňovej povinnosti nemá vplyv na určovanie dane podľa pomôcok podľa § 41a ods. 1.
(3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)“.
5
26. § 43 vrátane nadpisu znie:
㤠43
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením
11)
najmä náležitosti oznamovacej povinnosti podľa § 41a, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa § 40 ods. 2, spôsob a lehoty platenia dane, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.“.
27. V § 44 a § 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na účely tohto zákona sa za priestor prístupný verejnosti považuje priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez obmedzenia.“.
28. V § 77 ods. 3 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Ak poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je oprávnený na území obce užívať alebo užíva viac nehnuteľností, poplatok platí iba raz; to neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber.“.
29. V § 77 odseky 5 až 7 znejú:
„(5) Ak ide o nehnuteľnosť, ktorú majú oprávnenie užívať alebo užívajú viacerí poplatníci, poplatníkom je každý z nich a ak sa dohodnú, poplatníkov zastupuje jeden z nich a ostatní poplatníci za poplatok ručia do výšky svojho podielu na poplatku. Ak ide o poplatníkov v bytovom dome,
36)
poplatníkov zastupuje zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s tým zástupca alebo správca súhlasí; poplatníci v bytovom dome za poplatok ručia do výšky svojho poplatku.
(6) Ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec, poplatníkom je správca majetku štátu, správca majetku vyššieho územného celku alebo správca majetku obce.
37)
.
(7) Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a), poplatníkom je každý z nich a ak sa dohodnú, môže ich zastupovať jeden z nich. Poplatníka nemôže zastupovať osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná.“.
30. V § 78 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo drobných stavebných odpadov“.
31. V § 79 ods. 4 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.
32. V § 79 ods. 5 písm. b) prvom bode sa slovo „ohlasovaciu“ nahrádza slovom „oznamovaciu“.
33. V § 80 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „v priebehu zdaňovacieho obdobia“.
34. V § 81 ods. 1 sa za slovo „Poplatok“ vkladajú slová „za komunálne odpady“ a tretia veta znie: „Pri dohode poplatníkov obec vyrubí poplatok rozhodnutím za všetkých poplatníkov v celkovej sume zástupcovi alebo správcovi určenému spoluvlastníkmi.“.
35. § 81 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku poplatkovej povinnosti a poplatok nebol
6
zaplatený, obec vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť poplatku. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie zrušuje; proti novému rozhodnutiu možno podať odvolanie.“.
36. V § 82 ods. 1 sa za slovo „obdobia“ vkladá čiarka a slová „preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení11)“ sa nahrádzajú slovami „ak si poplatník splní oznamovaciu povinnosť v lehote podľa § 80 ods. 2, inak nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti zaniká“.
37. § 82 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Pri súbehu znížení poplatku podľa odseku 2 a § 83 ods. 2 sa uplatní zníženie výhodnejšie pre poplatníka.
(5) Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa odseku 2 podľa podmienok a na základe podkladov ustanovených podľa § 83 ods. 1 v lehote podľa § 80, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.“
38. V § 83 odsek 1 znie:
„(1) Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, ak ustanovenú sadzbu poplatku podľa § 78 ods. 1 písm. b), pri poplatku za drobný stavebný odpad spôsob zaplatenia poplatku, podmienky, ktorých splnenie poplatník preukázať a podklady, ktoré poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa
§ 82 ods. 2
. Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku sa vzťahujú na všetkých poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) rovnako bez ohľadu na vznik poplatkovej povinnosti.“.
39. V § 83 ods. 2 sa slovo „oslobodenie od“ nahrádza slovom „odpustenie“ a na konci sa pripája táto veta: „Vekovú hranicu poplatníkov, ktorými fyzické osoby staršie ako 62 rokov, môže obec zvýšiť.“.
40. V § 99b ods. 1 sa za slovo „priestoru“ vkladajú slová „alebo dôjde k zmene údajov podľa § 99d ods. 3“.
41. Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
22) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.“.
42. V § 99e ods. 9 sa slová „tohto ustanovenia“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
43. V § 99e ods. 10 sa za slovo „nich“ vkladajú slová „a daň nebola zaplatená“.
44. V § 99g odsek 2 znie:
„(2) Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje alebo pomernej časti týchto daní v splátkach; ak je vyrubená daň z nehnuteľností alebo jej pomerná časť vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie tejto dane alebo pomernej časti dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Splátky dane alebo pomernej časti dane splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň alebo pomerná časť dane. Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
7
hracie prístroje alebo pomernú časť týchto daní, ktoré boli rozhodnutím správcu dane určené v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.“.
45. Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§100a
Použitie výnosu z príplatku k dani z pozemkov na lesné pozemky
Výnos zo zvýšenej dane z pozemkov na lesné pozemky uplatnením príplatku k sadzbe dane z pozemkov na lesné pozemky sa použije na výstavbu, opravu a rekonštrukciu pozemnej komunikácie vo vlastníctve obce alebo inej právnickej osoby, s ktorou obec uzatvorí zmluvu o združenej investícii.47ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47ab znie:
47ab) § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
46. Za § 104i sa vkladá § 104j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú do 31. decembra 2017, postupuje sa podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017.
(2) Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2017 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí tento násobok s § 12 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie roku 2021, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104g ods. 3 sa neuplatňuje.
(3) Ak je najvyššia sadzba dane z bytov ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2017 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane z bytov, správca dane zosúladí tento násobok s § 16 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane z bytov na zdaňovacie obdobie roku 2021, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104g ods. 4 sa neuplatňuje.
(4) Daňovník dane zo stavieb môže podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti, v ktorom uvedie výmeru podlahovej plochy stavby v m2, ktorá je v takomto prípade základom dane zo stavieb, prvýkrát na zdaňovacie obdobie roku 2018 najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1, pričom správca dane nebude akceptovať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podané po lehote. Podlahovou plochou stavby sa na účely tohto zákona považuje vnútorný priestor stavby okrem vnútorných priečok a obvodových múrov, ktorú tvorí súčet výmery všetkých miestností stavby. Za podlahovú plochu sa považuje každý priestor, ktorého svetlá výška medzi úrovňou podlahovej plochy a stropom, resp. strešnou konštrukciou dosahuje minimálne
8
1,3 metra. Do podlahovej plochy sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak súčasne najmenej 1,2 metra široké, 0,3 metra hlboké a 2 metre vysoké od podlahy. Do podlahovej plochy sa započítava plocha zabratá vykurovacími telesami, inštalačnými predmetmi, technickým zariadením alebo strojovým vybavením.
(5) Ak daňovník podá priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa odseku 4 a neuvedie výmeru podlahovej plochy podľa odseku 4, správca dane pri určení základu dane použije koeficient na zistenie podlahovej plochy stavby a to tak, že základ dane podľa § 11 vynásobí koeficientom, ktorý je
a) 0,85 pri stavbách podľa § 10 ods. 1 písm. a) a písm. c),
b) 0,9 pri stavbách podľa § 10 ods. 1 písm. d) až f) a i),
c) 0,95 pri stavbách podľa § 10 ods. 1 písm. b), g) a h).
(6) Daňovník dane za ubytovanie je povinný v zdaňovacom období roku 2017 pri plnení si oznamovacej povinnosti podľa § 41a ods. 1 oznámiť ubytovaciu kapacitu zariadenia do 31. decembra 2017.
(7) Pri nehnuteľnostiach vo vlastníctve štátu sa do konca zdaňovacieho obdobia roku 2023 platí daň z nehnuteľností v sume zodpovedajúcej výške vypočítanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie roku 2017; to neplatí pre nehnuteľnosti nadobudnuté po 1. januári 2017.
(8) Ak sa vlastník pozemku a nájomca podľa § 5 ods. 2 písm. b) dohodnú, počnúc zdaňovacím obdobím roku 2018 priznanie k dani z nehnuteľností podá nájomca pozemku. “.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.