Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Branislav Grӧhling, Eugen Jurzyca, Martin Poliačik a Natália Blahová.
Cieľom predloženého návrhu je umožniť domáce vzdelávanie žiakov aj na druhom stupni základných škôl. Domáce vzdelávanie na prvom aj druhom stupni funguje vo viacerých európskych krajinách. Podľa viacerých svetových štúdií deti vzdelávané doma rodičmi alebo rodičmi vybranou osobou vo výsledkoch, sociálnej a emocionálnej zrelosti nezaostávajú za svojimi rovesníkmi navštevujúcimi školu.
Domáce vzdelávanie je vhodné pre žiakov, ktorí si vyžadujú individuálny prístup pri výučbe prispôsobený ich potrebám. Jeho zavádzanie zároveň nevedie k hromadnému odchodu detí zo škôl, vzhľadom na to, že väčšine pracujúcich rodičov vyhovuje štandardný spôsob vzdelávania ich detí. Domáce vzdelávanie obvykle volia rodičia z objektívnych dôvodov ako špeciálne potreby dieťaťa alebo časté sťahovanie rodiny. Na Slovensku existujú prípady, kedy domáce vzdelávanie vykonávajú rodičia detí, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a ktorým škola nemohla zabezpečiť dostatočné podmienky na vzdelávanie.
Pre zjednodušenie domáceho vzdelávania ľuďom, ktorí volia túto formu vzdelávania ich dieťaťa, nie je nutné požadovať od rodičov špeciálnu kvalifikáciu. Návrh zákona zároveň aktívne zapája školu do individuálneho vzdelávania. Komisionálne skúšky, ktoré absolvovať žiak v individuálnom vzdelávaní, nahrádza preverením vedomostí, ktorého rozsah a podobu určuje učiteľ povinného predmetu. Kvalitu individuálneho vzdelávania zároveň kontroluje Štátna školská inšpekcia ako aj škola a pri zistení nedostatkov či pochybení môže riaditeľ zrušiť povolenie na individuálne vzdelávanie žiaka.
Jedným z aktuálnych problémov rodín, ktorých deti sa vzdelávajú v individuálnom vzdelávaní je absencia učebných materiálov a pomôcok. V súčasnosti podľa nariadenia vlády 630/2008 Z. z. predstavuje normatív na žiaka v individuálnom vzdelávaní 10 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia. Navrhovatelia odporúčajú zvýšiť aktuálne normatívne prostriedky z 10 % na 40 % s cieľom, aby bola kmeňová škola schopná poskytnúť žiakovi všetky potrebné učebné materiály, ako aj prípadné stretnutia či konzultácie s vyučujúcimi nad rámec pravidelného preverovania vedomostí.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať ani negatívny sociálny vplyv ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Zmenou znenia sa navrhuje umožniť individuálne vzdelávanie nielen pre žiakov prvého stupňa, ale aj pre žiakov druhého stupňa základnej školy.
K bodu 2
Ruší sa podmienka splnenia kvalifikačných predpokladov pre pedagogického zamestnanca osobou, ktorá vykonáva domáce vzdelávanie. Zavádza sa spolupráca so školou v podobe stretnutí s učiteľom, online hodín alebo zadávaním úloh či projektov na vypracovanie na diaľku. Keďže vedomosti žiaka pravidelne preverované a žiak aj zákonný zástupca spolupracujú s kmeňovou školou pri individuálnom vzdelávaní, nie je nutné, aby osoba, ktorá vykonáva individuálne vzdelávanie, splnila kvalifikačné požiadavky pre pedagogického zamestnanca. Zároveň, ak žiak neprospeje v preverení vedomostí, alebo ak škola zistí nedostatky v úrovni a kvalite individuálneho vzdelávania, škola môže rozhodnúť o zrušení individuálneho vzdelávania. Z dôvodov dostatočnej kontroly sa javí povinnosť splniť kvalifikačné predpoklady pre pedagogického zamestnanca nadbytočná.
K bodu 3
Namiesto komisionálnych skúšok sa navrhuje preverenie vedomostí žiaka formou, akú určí kmeňová škola a to minimálne raz na konci každého polroka. Vzhľadom na to, že komisionálne skúšky sa vykonávajú pred trojčlennou komisiou a zvyčajne určené pre prepadajúcich žiakov, predstavujú pre dieťa záťaž a zároveň nadmerný stres. Obzvlášť v prípade detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, napríklad detí s autizmom, môže byť prítomnosť troch neznámych ľudí výrazne ovplyvniť výsledky žiaka. Uvoľňuje sa zároveň podoba preverenia vedomostí žiaka, čo znamená, že žiak môže byť skúšaný formou projektu, ústnej skúšky, zadania, testu alebo inak.
K bodu 4
Vzhľadom na pravidelný kontakt žiaka s kmeňovou školou sa stáva kmeňová škola orgánom, ktorý vykonáva kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania aj prostredníctvom stretnutí alebo preverenia vedomostí žiaka. Pre objektívnosť posúdenia individuálneho vzdelávania sa navrhuje ponechať túto kompetenciu aj Štátnej školskej inšpekcii.
K bodu 5
Zavádza sa možnosť zrušiť individuálne vzdelávanie aj na základe návrhu povereného zamestnanca kmeňovej školy, ktorý vykonal kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní.
K bodu 6
Vzhľadom na to, že sa ruší povinnosť vykonávať individuálne vzdelávanie osobou s kvalifikačnými predpokladmi pre pedagogického zamestnanca a vzhľadom na to, že v praxi aj tak individuálne vzdelávanie vykonáva zákonný zástupca v spolupráci so školou, nahrádza sa úplne novým znením doterajší odsek 14, ktorý prikazuje zákonnému zástupcovi finančne odmeňovať osobu, ktorá vykonáva individuálne vzdelávanie. Tento odsek 14 sa nahrádza
novým textom, ktorým sa ukladá škole povinnosť poskytovať žiakovi v individuálnom vzdelávaní potrebné učebné materiály, prípadne poskytovať konzultácie a stretnutia. Toto hradí z normatívnych prostriedkov, ktorých výšku aktuálne určuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z.. Ich súčasná výška je 10 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia. Navrhovatelia odporúčajú zvýšiť aktuálne normatívne prostriedky z 10 % na 40 %.
K čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti novely školského zákona od 1. novembra 2017.