NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z. zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 216/2016 Z. z. a zákona č. 56/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 24 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „prvého stupňa“.
2. V § 24 odsek 4 znie:
„(4) Vzdelávanie žiaka, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b), zabezpečuje zákonný zástupca. Na vzdelávaní sa podieľa aj kmeňová škola formou stretnutí žiaka s učiteľom, online hodín alebo zadávaním úloh či projektov na vypracovanie na diaľku. Výsledky vzdelávania preveruje kmeňová škola podľa odseku 6.“.
3. V § 24 odsek 6 znie:
„(6) Vedomosti a výsledky žiaka, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, pravidelne preverované kmeňovou školou, minimálne však raz na konci každého polroka. Preverenie vedomostí vykoná žiak z príslušného učiva každého povinného predmetu s prideleným učiteľom kmeňovej školy a to takou formou, akú určí kmeňová škola. Na základe výsledkov rozhoduje kmeňová škola, či žiak postupuje do ďalšieho ročníka, alebo, v prípade žiaka, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b), kmeňová škola rozhoduje, či žiak môže pokračovať v individuálnom vzdelávaní.“.
4. V § 24 odsek 10 znie:
„(10) Kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania, kontrolu odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania a kontrolu ochrany zdravia žiaka vykonáva kmeňová škola. Kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní môže vykonávať aj Štátna školská inšpekcia podľa osobitného predpisu.7) Z tohto dôvodu je zákonný zástupca povinný umožniť vstup a vykonanie kontroly poverenému školskému inšpektorovi a poverenému zamestnancovi kmeňovej školy.“.
5. V § 24 ods. 11 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zamestnanca kmeňovej školy, ktorý vykonal kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania“.
6. V § 24 odsek 14 znie:
„(14) Kmeňová škola dostáva na žiaka v individuálnom vzdelávaní normatívne prostriedky podľa osobitného predpisu.28a) Tieto prostriedky využíva na poskytnutie všetkých potrebných učebných materiálov pre žiaka, prípadne na poskytovanie konzultácií a stretnutí s učiteľmi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.