z 11. mája 2017,
ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 527/2003 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
1. V § 24 ods. 2 tretia veta znie: „Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, aj keď sa adresát o tom nedozvedel.“.
2. V § 25 ods. 2 a 3 sa slová „po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú“ nahrádzajú slovami „za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky