z 10. mája 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z. a zákona č. 190/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „(ďalej len „dotácia“)“ a v písmene a) sa vypúšťajú slová „podľa osobitných predpisov“.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 7 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 10/2006 Z. z.“.
3. V § 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ochrany pred požiarmi, a to na
1. výstavbu, technické zhodnotenie a opravu budovy hasičskej stanice2a) alebo hasičskej zbrojnice,2b)
2. nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
3. výstavbu, nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu objektu súvisiaceho s budovou hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
4. zabezpečenie projektovej dokumentácie na účel podľa prvého a tretieho bodu,
5. nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu hasičskej techniky,“.
2
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
2a) § 2 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
2b) § 2 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.“.
4. V § 2a úvodnej vete sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
5. V § 3 úvodnej vete sa za slová „podľa § 2“ vkladajú slová „písm. a), b) a d) až i)“.
6. Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť
a) obci,
b) občianskemu združeniu zaradenému do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky,8a)
c) právnickej osobe, ktorej hasičská jednotka je zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 34 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7. V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) zabezpečené spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov.“.
8. V § 4 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Ak sa dotácia neposkytuje v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov možno znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie.
(3) Dotáciu na rovnaký účel možno poskytnúť rovnakému žiadateľovi len raz v príslušnom rozpočtovom roku; to sa nevzťahuje na poskytovanie dotácie podľa § 2 písm. c).“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.
9. V § 4a ods. 3 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. b), § 5 a § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 5 a § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3; na účely podľa § 2a písm. j) a k) sa nevzťahuje aj § 4 ods. 3“.
10. V § 5 ods. 1 prvej vete sa za slovo „dotácie“ vkladajú slová „(ďalej len „žiadosť“)“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „o poskytnutie dotácie“.
11. V § 5 ods. 3 celom texte, § 6 nadpise, ods. 2 úvodnej vete a ods. 4 celom texte, § 7 ods. 1 písm. c) úvodnej vete a prvom a druhom bode a § 8 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „o poskytnutie dotácie“.
12. V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. c) druhého bodu.“.
3
13. V § 6 ods. 2 písm. c) a ods. 4 písm. b) a c) sa slovo „vyhlásenie“ nahrádza slovami „čestné vyhlásenie“.
14. V § 6 ods. 2 písm. e) sa za slovo „najmä“ vkladá slovo „čestné“ a za slovo „zastupiteľstva,“ sa vkladajú slová „výpis z uznesenia zastupiteľstva vyššieho územného celku,“.
15. V § 6 ods. 2 písm. f) a g) sa slová „kópia dokladu“ nahrádzajú slovom „doklad“.
16. V § 6 ods. 2 písm. h) sa slovo „obvodným“ nahrádza slovom „okresným“.
17. V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
18. V § 7 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „o poskytnutie dotácie“ a vypúšťa sa posledná veta.
19. V § 7 ods. 5 písmeno n) znie:
„n) záväzok príjemcu dotácie, že hasičskú stanicu, hasičskú zbrojnicu alebo s nimi súvisiaci objekt bude užívať najmenej 10 rokov na účel, na ktorý sa dotácia poskytla, ak ide o dotáciu podľa § 2 písm. c),“.
20. V § 7 ods. 5 písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová: „v príslušnom rozpočtovom roku okrem dotácie podľa § 2 písm. c) a § 2a písm. j) a k)“.
21. V § 8 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
22. V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „následnú finančnú“.
23. Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
15) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
24. Príloha sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 150/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z.,
4
zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 352/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 8 ods. 4 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Kapitálové výdavky poskytnuté na účel ustanovený osobitným predpisom13ab) možno použiť aj v nasledujúcich piatich rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ab znie:
13ab) § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky