1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 473/2017
464a
Informácia
o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464) vo výboroch v druhom čítaní ___________________________________________________________________
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 28. marca 2017 č. 538 sa uzniesla prerokovať návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
2
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 206 z 2. mája 2017,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 142 zo 4. mája 2017,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v uznesení č. 56 z 9. mája 2017
a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport v uznesení č. 75 z 27. apríla 2017
zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v časti IV. informácie.
IV.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto informácie vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K názvu návrhu zákona
V názve návrhu zákona sa za slová „mení a dopĺňa zákon“ vkladajú slová „Národnej rady Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava. Dopĺňajú sa chýbajúce slová v názve zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
3
2.K čl. I úvodnej vete
V čl. I úvodnej vete sa za slovo „Zákon“ vkladajú slová „Národnej rady Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava. Dopĺňajú sa chýbajúce slová v názve zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
3.K čl. I bod 1
V čl. I bode 1 sa na začiatok nového znenia § 1 vkladá označenie paragrafu „§ 1“ a nadpis „Úvodné ustanovenie“.
V nadväznosti na to sa úvodná veta upraví nasledovne: „§ 1 vrátane nadpisu znie:“.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na nové znenie celého § 1 je potrebné uviesť aj jeho označenie a nadpis.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
4.K čl. I bod 1
V čl. I bode 1 v § 1 sa vypúšťajú slová „a vzdelávania“.
Termín „dorozumievanie“ je na vyjadrenie účelu posunkovej reči (slovenského posunkového jazyka) ako prostriedku (formy) komunikácie postačujúci, pretože vzdelávanie je len jedna z oblastí, kde sa posunková reč (slovenský posunkový jazyk) na komunikáciu využíva.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
5.K čl. I bod 1
V čl. I bode 1 v § 1 sa vypúšťajú slová „v počujúcej spoločnosti “.
Výraz „v počujúcej spoločnosti“ nie je legislatívne vymedzený.
Ústavnoprávny výbor NR SR
4
6.K čl. I bod 1
V čl. I bode 1 v § 1 sa na konci pripája táto veta: „Slovenská republika rešpektuje a podporuje jazykovú, aj kultúrnu identitu komunity nepočujúcich osôb a váži si ich prínos pre rozvoj spoločnosti.“.
V úvodnom ustanovení sa dopĺňa deklarácia pozitívneho vzťahu Slovenskej republiky ku komunite nepočujúcich a podpore ich jazykovej a kultúrnej identity.
Ústavnoprávny výbor NR SR
7.K čl. I bod 2
V čl. I bode 2 sa na začiatok nového znenia § 2 vkladá označenie paragrafu „§ 2“ a nadpis „Nepočujúce osoby“.
V nadväznosti na to sa úvodná veta upraví nasledovne: „§ 2 vrátane nadpisu znie:“.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na nové znenie celého § 2 je potrebné uviesť aj jeho označenie a nadpis.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
8.K čl. I bod 2
V čl. I bode 2 v § 2 sa veta „Za nepočujúce osoby sa považujú tie osoby, ktorým načúvací aparát ani kochleárny implantát neumožňuje komunikáciu pomocou sluchu alebo budovanie orálnej reči v takej podobe ako je tomu u počujúcich osôb, alebo u osôb nedoslýchavých.“ nahrádza vetou „Za nepočujúce osoby sa na účely tohto zákona považujú osoby, ktoré nepočujú od narodenia alebo stratili sluch pred rozvinutím hovorenej reči, a osoby ohluchnuté a ťažko nedoslýchavé, ktorým postihnutie neumožňuje ani s technickými pomôckami vnímať a porozumieť hovorenej reči sluchom tak, aby mohli prostredníctvom hovorenej reči komunikovať.“.
Ustanovenie upravuje a spresňuje vymedzenie okruhu nepočujúcich osôb pre účely zákona podľa aktualizovaných definícií a poznatkov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
9.K čl. I bod 3
V čl. I bod 3 znie:
„3. § 3 vrátane nadpisu znie:
5
㤠3
Posunková reč a slovenský posunkový jazyk
(1)Posunková reč je prvotný prostriedok komunikácie nepočujúcich osôb. Z komunikačného pohľadu je rovnocenná hovorenej reči.
(2)Dorozumievacím prostriedkom, posunkovou rečou nepočujúcich osôb používanou v Slovenskej republike je slovenský posunkový jazyk.
(3)Slovenský posunkový jazyk je prirodzený jazyk komunity nepočujúcich osôb, ktorý je tvorený špecifickými vizuálno-pohybovými prostriedkami, medzi ktoré patrí tvar rúk, ich pozícia a pohyb, mimika, pozícia a pohyb hlavy a hornej časti trupu. Slovenský posunkový jazyk základné vlastnosti jazyka a je verbálny a nezvukový jazykový systém s vlastnou gramatikou a inventárom posunkov. Jednotkou slovenského posunkového jazyka je posunok.“.“.
Prostredníctvom nového, prepracovaného znenia § 3 sa do legislatívy zavádza Slovenský posunkový jazyk, ako základný dorozumievací prostriedok komunity nepočujúcich na Slovensku a jeho charakteristika.
Ústavnoprávny výbor NR SR
10.K čl. I bod 4
V čl. I sa vypúšťa bod 4.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Prostredníctvom nového, prepracovaného znenia § 3 sa do legislatívy zavádza Slovenský posunkový jazyk, ako základný dorozumievací prostriedok komunity nepočujúcich na Slovensku a jeho charakteristika.
Ústavnoprávny výbor NR SR
11.K čl. I bod 5
V čl. I bod 5 znie:
„5. § 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Používanie slovenského posunkového jazyka
Nepočujúce osoby majú právo na
a)používanie slovenského posunkového jazyka,
b)vzdelávanie v slovenskom posunkovom jazyku,
c)informácie pomocou slovenského posunkového jazyka v televíznom vysielaní verejnoprávnej inštitúcie,
6
d)prístup k informáciám verejného záujmu a k informáciám vzťahujúcim sa na práva nepočujúcich osôb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.".
Zmeny ustanovení § 4 prispôsobením terminologickej zmene v zákone č. 149/1995 Z. z., ktorá je predmetom čl. I predloženého návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
12.K čl. I body 6 a 7
V čl. I sa vypúšťajú body 6 a 7.
Predmetná právna úprava sa priamo týka školského zákona, ktorý upravuje komplexne výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v rozsahu od predprimárneho vzdelávania po vyššie odborné vzdelanie bez ohľadu na existenciu alebo absenciu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka. V nadväznosti na doplnenie článku II, ktorý bude novelou školského zákona, sa preto navrhuje body 6 a 7 vypustiť.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
13.K čl. II
Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z. a zákona č. 56/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 ods. 4 sa slová „v posunkovej reči nepočujúcich“ nahrádzajú slovami „prvotne v slovenskom posunkovom jazyku“.
2.V § 144 ods. 3 sa za slovo „učebnice“ vkladá čiarka a slová „učebné texty, pracovné zošity“ a slová „s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku“ sa nahrádzajú slovami „v slovenskom posunkovom jazyku ako ich prirodzenej komunikačnej forme“.“.
7
V bode 1 sa ustanovenie § 12 ods. 4 prispôsobuje terminologickej a obsahovej zmene v zákone č. 149/1995 Z. z., ktorá je predmetom čl. I predloženého návrhu zákona.
V bode 2 sa ustanovenie dáva do súladu s § 13 školského zákona z dôvodu odstránenia pochybností, že dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebné texty a pracovné zošity.
Ustanovenie sa zároveň prispôsobuje terminologickej zmene v zákone č. 149/1995 Z. z., ktorá je predmetom čl. I predloženého návrhu zákona.
Vzhľadom na navrhované zmeny v novom čl. II sa vykoná úprava názvu zákona na konci názvu sa pripoja slová „a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ a ostatné články sa primerane prečíslujú.
Ústavnoprávny výbor NR SR
14.K čl. II
Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z. zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z. a zákona č. 56/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12 ods. 4 sa slová „v posunkovej reči nepočujúcich“ nahrádzajú slovami „primárne v slovenskom posunkovom jazyku, ktorý je ich prvotným prostriedkom komunikácie“.
2. V § 94 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) deti a žiakov so sluchovým postihnutím, alebo nepočujúce,“
3. V § 144 ods. 3 sa za slovo „učebnice“ vkladá čiarka a slová „učebné texty,
8
pracovné zošity“ a slová „s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku“ sa nahrádzajú slovami „pedagógmi ovládajúcimi posunkovú reč nepočujúcich v slovenskom posunkovom jazyku ako ich prirodzenej komunikačnej forme“.“.
V bode 1 sa ustanovenie § 12 ods. 4 prispôsobuje terminologickej a obsahovej zmene v zákone č. 149/1995 Z. z., ktorá je predmetom čl. I predloženého návrhu zákona.
V bode 2 ustanovenie ukladá povinnosť vytvárať osobitné vzdelávacie programy pre nepočujúce deti a nepočujúcich žiakov, ktorých vzdelávanie musí byť vzhľadom na závažnosť zdravotného postihnutia zásadne odlišné od detí a žiakov s ľahšími formami sluchového postihnutia. Ustanovenie tým reaguje aj na osobitné postavenie nepočujúcich detí a nepočujúcich žiakov v súčasne platnom zákone č. 245/2008 Z. z. zakotvenom v § 12 ods. 4 a § 144 ods. 3. a prispôsobuje sa obsahovým zmenám zákona č. 149/1995 Z. z., ktoré predmetom čl. I predloženého návrhu zákona.
V bode 3 sa ustanovenie sa dáva do súladu s § 13 školského zákona z dôvodu odstránenia pochybností, že dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebné texty a pracovné zošity.
Ustanovenie sa zároveň prispôsobuje terminologickej a obsahovej zmene v zákone č. 149/1995 Z. z., ktorá je predmetom čl. I predloženého návrhu zákona.
Vzhľadom na navrhované zmeny v novom čl. II sa vykoná úprava názvu zákona na konci názvu sa pripoja slová „a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ a ostatné články sa primerane prečíslujú.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
9
V.
Návrh spoločnej správy výborov, vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona, prerokoval gestorský výbor na svojej 21. schôdzi dňa 10. mája 2017. Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Predseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport určil za spoločného spravodajcu výborov poslanca Pétera Vőrősa s tým, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledkoch rokovania výborov a predložil návrh na ďalší postup 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Bratislava máj 2017
Ľubomír Petrák v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport