1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-465/2017
460a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460) v druhom čítaní podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 540 z 28. marca 2017 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460) prerokovali výbory a odporúčali ho schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej uznesením č. 205 z 2. mája 2017 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 92 zo 4. mája 2017.
3
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I novelizačný bod znie:
„V § 24 ods. 2 tretia veta znie: „Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, aj keď sa adresát o tom nedozvedel.“.
Tým, že sa predložený poslanecký návrh nedotýka ustanovení § 25 ods. 2 a 3 správneho poriadku upravujúcich právnu fikciu doručenia právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ponecháva týmto subjektom v porovnaní s fyzickou osobou o niečo dlhšiu, a teda výhodnejšiu lehotu, a súčasne v rámci správneho poriadku ponecháva aj rozdielnu úpravu právnej fikcie doručenia. Okrem toho, predloženým poslaneckým návrhom by sa prehĺbila súčasná roztrieštenosť právnej úpravy fikcie doručenia do vlastných rúk, keďže: daňový poriadok ustanovuje za deň doručenia pätnásty deň od uloženia písomnosti na pošte a do poštového priečinku, resp. deň jej vrátenia správcovi dane, ak nemožno doručiť na miesto doručenia; trestný poriadok napríklad ustanovuje za deň doručenia písomnosti tretí pracovný deň od uloženia písomnosti do poštového priečinku, resp. deň jej vrátenia orgánu činnému v trestnom konaní, ak sa písomnosť vráti s tým, že adresát je neznámy; a Civilný sporový poriadok ustanovuje za deň doručenia deň vrátenia nedoručenej zásielky súdu.
Predložený pozmeňovací návrh jednak zjednocuje úpravu právnej fikcie doručenia v správnom poriadku vo vzťahu ku všetkým účastníkom konania, a jednak ju tým zjednocuje aj s Civilným sporovým poriadkom. Navrhovaným znením sa tak prispeje k zníženiu súčasnej roztrieštenosti právnej úpravy fikcie doručenia a zároveň sa dôslednejšie naplní cieľ poslaneckého návrhu odstrániť nerovnaké postavenie občana v porovnaní s právnickou osobou a fyzickou osobou-podnikateľom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
2.V čl. I sa novelizačný bod označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bod 2, ktorý znie:
„2. V § 25 ods. 2 a 3 sa slová „po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú“ nahrádzajú slovami „za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu“.“.
Tým, že sa predložený poslanecký návrh nedotýka ustanovení § 25 ods. 2 a 3 správneho poriadku upravujúcich právnu fikciu doručenia právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ponecháva týmto subjektom v porovnaní s fyzickou osobou o niečo dlhšiu, a teda výhodnejšiu lehotu, a súčasne v rámci správneho poriadku ponecháva aj rozdielnu úpravu právnej fikcie doručenia. Okrem toho, predloženým poslaneckým návrhom by sa prehĺbila súčasná roztrieštenosť právnej úpravy fikcie doručenia do vlastných rúk, keďže: daňový poriadok ustanovuje za deň doručenia pätnásty deň od uloženia písomnosti na pošte a do poštového priečinku, resp. deň jej vrátenia správcovi dane, ak nemožno doručiť na miesto doručenia; trestný poriadok napríklad ustanovuje za deň doručenia písomnosti tretí pracovný deň od uloženia písomnosti do poštového priečinku, resp. deň jej vrátenia orgánu činnému v trestnom konaní, ak sa písomnosť vráti s tým, že adresát je neznámy; a Civilný sporový poriadok ustanovuje za deň doručenia deň vrátenia nedoručenej zásielky súdu.
Predložený pozmeňovací návrh jednak zjednocuje úpravu právnej fikcie doručenia v správnom poriadku vo vzťahu ku všetkým účastníkom konania, a jednak ju tým zjednocuje aj s Civilným sporovým poriadkom. Navrhovaným znením sa tak prispeje k zníženiu súčasnej roztrieštenosti právnej úpravy fikcie doručenia a zároveň sa dôslednejšie naplní cieľ poslaneckého návrhu odstrániť nerovnaké postavenie občana v porovnaní s právnickou osobou a fyzickou osobou-podnikateľom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I § 24 ods. 2 sa slová „jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty“ sa nahrádzajú slovami „uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje“
Ide o zosúladenie textu s aktuálnym znením ustanovenia.
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
5
Gestorský výbor odporúča hlasovať o uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:
a)spoločne o bodoch 1 a 2, s odporúčaním schváliť,
b)osobitne o bode 3, s odporúčaním neschváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 460a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 210 z 9. mája 2017.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Ladislava Andreánskeho, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 9. mája 2017