NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 467/2017
435a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 435)- druhé čítanie
_________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 508 z 23. marca 2017 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 435)na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 200 z 2. mája 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 138 zo 4. mája 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 70 z 2. mája 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
1.K čl. I bod 1
Text „Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 7 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 10/2006 Z. z.“.“ sa označuje ako novelizačný bod 2.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava. Nové znenie poznámky pod čiarou sa uvádza ako samostatný novelizačný bod, keďže nesúvisí so zmenou navrhovanou v novelizačnom bode 1.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.K čl. I bod 2
V čl. I bod 2 znie:
„2. V § 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ochrany pred požiarmi, a to na
1. výstavbu, technické zhodnotenie a opravu budovy hasičskej stanice2a) alebo hasičskej zbrojnice,2b)
2. nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
3. výstavbu, nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu objektu súvisiaceho s budovou hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
4. zabezpečenie projektovej dokumentácie na účel podľa prvého a tretieho bodu,
5. nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu hasičskej techniky,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
2a) § 2 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
2b) § 2 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).“.
Návrhom sa reaguje predovšetkým na podnety obcí a miest na rozšírenie účelu, na ktorý možno poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Je žiaduce, aby sa dotácia mohla poskytnúť aj na nadobudnutie (kúpu) objektu, ktorý sa bude využívať ako hasičská stanica alebo hasičská zbrojnica. Ďalej sa umožňuje dotáciu poskytnúť na výstavbu, nadobudnutie, prípadne skvalitnenie objektu v bezprostrednej blízkosti budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, napríklad na garážovanie hasičského auta alebo umiestnenie ďalšej hasičskej techniky potrebnej na činnosť hasičských jednotiek, ktorú nemožno umiestniť z priestorových dôvodov v hasičskej stanici alebo hasičskej zbrojnici. Zároveň sa pôvodné ustanovenie precizuje a formálno-právne sprehľadňuje.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.K čl. I bod 7
V čl. I bode 7 v § 4 ods. 2 sa slová „Ak dotácia sa neposkytuje“ nahrádzajú slovami „Ak sa dotácia neposkytuje“.
Úprava formulácie ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.K čl. I bod 7
V čl. I bode 7 § 4 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na poskytovanie dotácie podľa § 2 písm. c).“.
Cieľom navrhovanej úpravy je vzhľadom na finančnú náročnosť realizácie akcií uvedených v novo zavedenom účele dotácie v § 2 písm. c) možnosť poskytnúť dotáciu nielen raz v príslušnom rozpočtovom roku, ak to umožňujú disponibilné finančné prostriedky v rozpočte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.K čl. I bod 18
V čl. I bod 18 znie:
„18. V § 7 ods. 5 písmeno n) znie:
„n) záväzok príjemcu dotácie, že hasičskú stanicu, hasičskú zbrojnicu alebo s nimi súvisiaci objekt bude užívať najmenej 10 rokov na účel, na ktorý sa dotácia poskytla, ak ide o dotáciu podľa § 2 písm. c),“.
Ustanovuje sa nová podstatná náležitosť zmluvy o poskytnutí dotácie, podľa ktorej príjemca dotácie je povinný zaviazať sa v uvedenej zmluve, že zachová účel využívania budovy hasičskej stanice, hasičskej zbrojnice
alebo s nimi súvisiaceho objektu aspoň počas vymedzeného času, čím sa zabráni nakladaniu s predmetným majetkom na iný účel, než na ktorý sa dotácia poskytla.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.K čl. I bod 19
V čl. I bode 19 sa slová „písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „okrem dotácie podľa § 2 písm. c) a § 2a písm. j) a k)“.
Táto úprava je potrebná vzhľadom na niektoré výnimky zo všeobecného pravidla poskytovať dotáciu rovnakému žiadateľovi na rovnaký účel len raz v príslušnom rozpočtovom roku. Zároveň sa vykonáva legislatívno-technická úprava v nadväznosti na 5. bod týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.K čl. I bod 21
Text „Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
15) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.“ sa označuje ako novelizačný bod 22.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava. Nové znenie poznámky pod čiarou sa uvádza ako samostatný novelizačný bod, keďže nesúvisí so zmenou navrhovanou v novelizačnom bode 21.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 150/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 352/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 8 ods. 4 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Kapitálové výdavky poskytnuté na účel ustanovený osobitným predpisom13ab) možno použiť aj v nasledujúcich piatich rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ab znie:
„13ab) § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy ukladá kapitálové výdavky štátneho rozpočtu použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktoré boli rozpočtované. Navrhuje sa dvojročnú lehotu použitia kapitálových výdavkov predĺžiť na päť po sebe nasledujúcich rozpočtových rokov po rozpočtovom roku, v ktorom boli rozpočtované, a to výlučne len na striktne vymedzený účel dotácie podľa navrhovaného § 2 písm. c) zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Umožní sa tak obciam zabezpečiť dostatok
finančných prostriedkov na naplnenie účelu dotácie na podporu ochrany pred požiarmi a za päť rokov získané finančné prostriedky efektívnejšie preinvestovať.
V súvislosti s navrhovanými zmenami sa upraví názov zákona a jednotlivé novelizačné body a doterajší čl. II sa primerane prečíslujú.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto:
O bodoch 1 až 8 hlasovať spoločne, a tieto schváliť.
IV.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 435) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Jozefa BUČEKA vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 435)v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 77 na svojej 28. schôdzi.
V Bratislave 9. mája 2017
Anton HRNKO v. r.
predseda výboru