Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
28. schôdza výboru
CRD: 467/2017
77
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 9. mája 2017
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov tlač 435a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov tlač 435a;
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov tlač 435a;
B.p o v e r u j e
Jozefa BUČEKA poslanca Národnej rady Slovenskej republiky - člena Výboru pre obranu a bezpečnosť predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky;
C.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Anton HRNKO
predseda výboru
Milan LAURENČÍK
overovateľ výboru
Jozef BUČEK
overovateľ výboru