VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-473/201720. schôdza výboru
56
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 9. mája 2017
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedníčke výboru
informovať o prijatom uznesení výboru predsedu gestorského Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová
2
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 56
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464)
___________________________________________________________________________
1.K názvu návrhu zákona
V názve návrhu zákona sa za slová „mení a dopĺňa zákon“ vkladajú slová „Národnej rady Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava. Dopĺňajú sa chýbajúce slová v názve zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
2.K čl. I úvodnej vete
V čl. I úvodnej vete sa za slovo „Zákon“ vkladajú slová „Národnej rady Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava. Dopĺňajú sa chýbajúce slová v názve zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
3.K čl. I bod 1
V čl. I bode 1 sa na začiatok nového znenia § 1 vkladá označenie paragrafu „§ 1“ a nadpis „Úvodné ustanovenie“.
V nadväznosti na to sa úvodná veta upraví nasledovne: „§ 1 vrátane nadpisu znie:“.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na nové znenie celého § 1 je potrebné uviesť aj jeho označenie a nadpis.
3
4.K čl. I bod 2
V čl. I bode 2 sa na začiatok nového znenia § 2 vkladá označenie paragrafu „§ 2“ a nadpis „Nepočujúce osoby“.
V nadväznosti na to sa úvodná veta upraví nasledovne: „§ 2 vrátane nadpisu znie:“.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na nové znenie celého § 2 je potrebné uviesť aj jeho označenie a nadpis.