Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
25. schôdza výboru
Číslo: CRD-465/2017
92
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
zo 4. mája 2017
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460) – druhé čítanie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460);
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460) schváliť s pripomienkou:
K čl. I § 24 ods. 2
V čl. I § 24 ods. 2 sa slová „jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty“ sa nahrádzajú slovami „uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje“
Ide o zosúladenie textu s aktuálnym znením ustanovenia.
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r, v.r.
predseda výboru
Dušan B u b l a v ý, v.r.
overovateľ výboru