Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
29. schôdza
CRD - 473/2017
142
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
zo 4. mája 2017
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464) a
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 142
29. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K názvu návrhu zákona
V názve návrhu zákona sa za slová „mení a dopĺňa zákon“ vkladajú slová „Národnej rady Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava. Dopĺňajú sa chýbajúce slová v názve zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
2.K čl. I úvodnej vete
V čl. I úvodnej vete sa za slovo „Zákon“ vkladajú slová „Národnej rady Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava. Dopĺňajú sa chýbajúce slová v názve zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
3.K čl. I bod 1
V čl. I bode 1 sa na začiatok nového znenia § 1 vkladá označenie paragrafu „§ 1“ a nadpis „Úvodné ustanovenie“.
V nadväznosti na to sa úvodná veta upraví nasledovne: „§ 1 vrátane nadpisu znie:“.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na nové znenie celého § 1 je potrebné uviesť aj jeho označenie a nadpis.
4.K čl. I bod 2
V čl. I bode 2 sa na začiatok nového znenia § 2 vkladá označenie paragrafu „§ 2“ a nadpis „Nepočujúce osoby“.
V nadväznosti na to sa úvodná veta upraví nasledovne: „§ 2 vrátane nadpisu znie:“.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na nové znenie celého § 2 je potrebné uviesť aj jeho označenie a nadpis.