1
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
20. schôdza výboru
Číslo: CRD – 473/2017
75
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 27. apríla 2017
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464) druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464) schváliť so zmenami a doplnkami, ktoré uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Pavol Goga Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 75
Zmeny a doplnky
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464) – druhé čítanie
___________________________________________________________________
1.K názvu návrhu zákona
V názve návrhu zákona sa za slová „mení a dopĺňa zákon“ vkladajú slová „Národnej rady Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava. Dopĺňajú sa chýbajúce slová v názve zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
2.K čl. I úvodnej vete
V čl. I úvodnej vete sa za slovo „Zákon“ vkladajú slová „Národnej rady Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava. Dopĺňajú sa chýbajúce slová v názve zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
3.K čl. I bod 1
V čl. I bode 1 sa na začiatok nového znenia § 1 vkladá označenie paragrafu „§ 1“ a nadpis „Úvodné ustanovenie“.
V nadväznosti na to sa úvodná veta upraví nasledovne: „§ 1 vrátane nadpisu znie:“.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na nové znenie celého § 1 je potrebné uviesť aj jeho označenie a nadpis.
4.K čl. I bod 1
V čl. I bode 1 v § 1 sa vypúšťajú slová „a vzdelávania“.
Termín „dorozumievanie“ je na vyjadrenie účelu posunkovej reči (slovenského posunkového jazyka) ako prostriedku (formy) komunikácie postačujúci, pretože vzdelávanie je len jedna z oblastí, kde sa posunková reč (slovenský posunkový jazyk) na komunikáciu využíva.
3
5.K čl. I bod 2
V čl. I bode 2 sa na začiatok nového znenia § 2 vkladá označenie paragrafu „§ 2“ a nadpis „Nepočujúce osoby“.
V nadväznosti na to sa úvodná veta upraví nasledovne: „§ 2 vrátane nadpisu znie:“.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na nové znenie celého § 2 je potrebné uviesť aj jeho označenie a nadpis.
6.K čl. I body 6 a 7
V čl. I sa vypúšťajú body 6 a 7.
Predmetná právna úprava sa priamo týka školského zákona, ktorý upravuje komplexne výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v rozsahu od predprimárneho vzdelávania po vyššie odborné vzdelanie bez ohľadu na existenciu alebo absenciu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka. V nadväznosti na doplnenie článku II, ktorý bude novelou školského zákona, sa preto navrhuje body 6 a 7 vypustiť.
7.K čl. II
Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z. zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z. a zákona č. 56/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12 ods. 4 sa slová „v posunkovej reči nepočujúcich“ nahrádzajú slovami „primárne v slovenskom posunkovom jazyku, ktorý je ich prvotným prostriedkom komunikácie“.
2. V § 94 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) deti a žiakov so sluchovým postihnutím, alebo nepočujúce,“
3. V § 144 ods. 3 sa za slovo „učebnice“ vkladá čiarka a slová „učebné texty, pracovné zošity“ a slová „s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku“ sa nahrádzajú slovami „pedagógmi
4
ovládajúcimi posunkovú reč nepočujúcich v slovenskom posunkovom jazyku ako ich prirodzenej komunikačnej forme“.“.
V bode 1 sa ustanovenie § 12 ods. 4 prispôsobuje terminologickej a obsahovej zmene v zákone č. 149/1995 Z. z., ktorá je predmetom čl. I predloženého návrhu zákona.
V bode 2 ustanovenie ukladá povinnosť vytvárať osobitné vzdelávacie programy pre nepočujúce deti a nepočujúcich žiakov, ktorých vzdelávanie musí byť vzhľadom na závažnosť zdravotného postihnutia zásadne odlišné od detí a žiakov s ľahšími formami sluchového postihnutia. Ustanovenie tým reaguje aj na osobitné postavenie nepočujúcich detí a nepočujúcich žiakov v súčasne platnom zákone č. 245/2008 Z.z. zakotvenom v § 12 ods. 4 a § 144 ods. 3. a prispôsobuje sa obsahovým zmenám zákona č. 149/1995 Z. z., ktoré predmetom čl. I predloženého návrhu zákona.
V bode 3 sa ustanovenie sa dáva do súladu s § 13 školského zákona z dôvodu odstránenia pochybností, že dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebné texty a pracovné zošity.
Ustanovenie sa zároveň prispôsobuje terminologickej a obsahovej zmene v zákone č. 149/1995 Z. z., ktorá je predmetom čl. I predloženého návrhu zákona.
Vzhľadom na navrhované zmeny v novom čl. II sa vykoná úprava názvu zákona na konci názvu sa pripoja slová „a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ a ostatné články sa primerane prečíslujú.