ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
44. schôdza
Číslo: CRD-473/2017
206
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 2. mája 2017
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 206
z 2. mája 2017
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464)
___________________________________________________________________________
1.K názvu návrhu zákona
V názve návrhu zákona sa za slová „mení a dopĺňa zákon“ vkladajú slová „Národnej rady Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava. Dopĺňajú sa chýbajúce slová v názve zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
2.K čl. I úvodnej vete
V čl. I úvodnej vete sa za slovo „Zákon“ vkladajú slová „Národnej rady Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava. Dopĺňajú sa chýbajúce slová v názve zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
3.K čl. I bod 1
V čl. I bode 1 sa na začiatok nového znenia § 1 vkladá označenie paragrafu „§ 1“ a nadpis „Úvodné ustanovenie“.
V nadväznosti na to sa úvodná veta upraví nasledovne: „§ 1 vrátane nadpisu znie:“.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na nové znenie celého § 1 je potrebné uviesť aj jeho označenie a nadpis.
4.V čl. I bode 1 v § 1 sa vypúšťajú slová „v počujúcej spoločnosti “.
Výraz „v počujúcej spoločnosti nie je legislatívne vymedzený.
5.V čl. I bode 1 v § 1 sa na konci pripája táto veta: „Slovenská republika rešpektuje a podporuje jazykovú, aj kultúrnu identitu komunity nepočujúcich osôb a váži si ich prínos pre rozvoj spoločnosti.“.
V úvodnom ustanovení sa dopĺňa deklarácia pozitívneho vzťahu Slovenskej republiky ku komunite nepočujúcich a podpore ich jazykovej a kultúrnej identity.
6.K čl. I bod 2
V čl. I bode 2 sa na začiatok nového znenia § 2 vkladá označenie paragrafu „§ 2“ a nadpis „Nepočujúce osoby“.
V nadväznosti na to sa úvodná veta upraví nasledovne: „§ 2 vrátane nadpisu znie:“.
Legislatívno-technická úprava. Vzhľadom na nové znenie celého § 2 je potrebné uviesť aj jeho označenie a nadpis.
7.V čl. I bode 2 v § 2 sa veta „Za nepočujúce osoby sa považujú tie osoby, ktorým načúvací aparát ani kochleárny implantát neumožňuje komunikáciu pomocou sluchu alebo budovanie orálnej reči v takej podobe ako je tomu u počujúcich osôb, alebo u osôb nedoslýchavých.“ nahrádza vetou „Za nepočujúce osoby sa na účely tohto zákona považujú osoby, ktoré nepočujú od narodenia alebo stratili sluch pred rozvinutím hovorenej reči, a osoby ohluchnuté a ťažko nedoslýchavé, ktorým postihnutie neumožňuje ani s technickými pomôckami vnímať a porozumieť hovorenej reči sluchom tak, aby mohli prostredníctvom hovorenej reči komunikovať.“.
Ustanovenie upravuje a spresňuje vymedzenie okruhu nepočujúcich osôb pre účely zákona podľa aktualizovaných definícií a poznatkov.
8.V čl. I bod 3 znie:
„3. § 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Posunková reč a slovenský posunkový jazyk
(1) Posunková reč je prvotný prostriedok komunikácie nepočujúcich osôb. Z komunikačného pohľadu je rovnocenná hovorenej reči.
(2) Dorozumievacím prostriedkom, posunkovou rečou nepočujúcich osôb používanou v Slovenskej republike je slovenský posunkový jazyk.
(3) Slovenský posunkový jazyk je prirodzený jazyk komunity nepočujúcich osôb, ktorý je tvorený špecifickými vizuálno-pohybovými prostriedkami, medzi ktoré patrí tvar rúk, ich pozícia a pohyb, mimika, pozícia a pohyb hlavy a hornej časti trupu. Slovenský posunkový
jazyk základné vlastnosti jazyka a je verbálny a nezvukový jazykový systém s vlastnou gramatikou a inventárom posunkov. Jednotkou slovenského posunkového jazyka je posunok.“.“.
Prostredníctvom nového, prepracovaného znenia § 3 sa do legislatívy zavádza Slovenský posunkový jazyk, ako základný dorozumievací prostriedok komunity nepočujúcich na Slovensku a jeho charakteristika.
9.V čl. I sa vypúšťa bod 4.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Prostredníctvom nového, prepracovaného znenia § 3 sa do legislatívy zavádza Slovenský posunkový jazyk, ako základný dorozumievací prostriedok komunity nepočujúcich na Slovensku a jeho charakteristika.
10.V čl. I bod 5 znie:
„5. § 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Používanie slovenského posunkového jazyka
Nepočujúce osoby majú právo na
a)používanie slovenského posunkového jazyka,
b)vzdelávanie v slovenskom posunkovom jazyku,
c)informácie pomocou slovenského posunkového jazyka v televíznom vysielaní verejnoprávnej inštitúcie,
d)prístup k informáciám verejného záujmu a k informáciám vzťahujúcim sa na práva nepočujúcich osôb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.".
Zmeny ustanovení § 4 prispôsobením terminologickej zmene v zákone č. 149/1995 Z. z., ktorá je predmetom čl. I predloženého návrhu zákona.
11.Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona
č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z. a zákona č. 56/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12 ods. 4 sa slová „v posunkovej reči nepočujúcich“ nahrádzajú slovami „prvotne v slovenskom posunkovom jazyku“.
2. V § 144 ods. 3 sa za slovo „učebnice“ vkladá čiarka a slová „učebné texty, pracovné zošity“ a slová „s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku“ sa nahrádzajú slovami „v slovenskom posunkovom jazyku ako ich prirodzenej komunikačnej forme“.“.
V bode 1 sa ustanovenie § 12 ods. 4 prispôsobuje terminologickej a obsahovej zmene v zákone č. 149/1995 Z. z., ktorá je predmetom čl. I predloženého návrhu zákona.
V bode 2 sa ustanovenie dáva do súladu s § 13 školského zákona z dôvodu odstránenia pochybností, že dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebné texty a pracovné zošity.
Ustanovenie sa zároveň prispôsobuje terminologickej zmene v zákone č. 149/1995 Z. z., ktorá je predmetom čl. I predloženého návrhu zákona.
Vzhľadom na navrhované zmeny v novom čl. II sa vykoná úprava názvu zákona na konci názvu sa pripoja slová „a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ a ostatné články sa primerane prečíslujú.