ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
44. schôdza
Číslo: CRD-465/2017
205
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 2. mája 2017
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní z 2. mája 2017 spolu s výsledkami rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 205
z 2. mája 2017
___________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460)
________________________________________________________________________
1.V čl. I novelizačný bod znie:
„V § 24 ods. 2 tretia veta znie: „Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, aj keď sa adresát o tom nedozvedel.“.
Tým, že sa predložený poslanecký návrh nedotýka ustanovení § 25 ods. 2 a 3 správneho poriadku upravujúcich právnu fikciu doručenia právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ponecháva týmto subjektom v porovnaní s fyzickou osobou o niečo dlhšiu, a teda výhodnejšiu lehotu, a súčasne v rámci správneho poriadku ponecháva aj rozdielnu úpravu právnej fikcie doručenia. Okrem toho, predloženým poslaneckým návrhom by sa prehĺbila súčasná roztrieštenosť právnej úpravy fikcie doručenia do vlastných rúk, keďže: daňový poriadok ustanovuje za deň doručenia pätnásty deň od uloženia písomnosti na pošte a do poštového priečinku, resp. deň jej vrátenia správcovi dane, ak nemožno doručiť na miesto doručenia; trestný poriadok napríklad ustanovuje za deň doručenia písomnosti tretí pracovný deň od uloženia písomnosti do poštového priečinku, resp. deň jej vrátenia orgánu činnému v trestnom konaní, ak sa písomnosť vráti s tým, že adresát je neznámy; a Civilný sporový poriadok ustanovuje za deň doručenia deň vrátenia nedoručenej zásielky súdu.
Predložený pozmeňovací návrh jednak zjednocuje úpravu právnej fikcie doručenia v správnom poriadku vo vzťahu ku všetkým účastníkom konania, a jednak ju tým zjednocuje aj s Civilným sporovým poriadkom. Navrhovaným znením sa tak prispeje k zníženiu súčasnej roztrieštenosti právnej úpravy fikcie doručenia a zároveň sa dôslednejšie naplní cieľ poslaneckého návrhu odstrániť nerovnaké postavenie občana v porovnaní s právnickou osobou a fyzickou osobou-podnikateľom.
2.V čl. I sa novelizačný bod označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bod 2, ktorý znie:
„2. V § 25 ods. 2 a 3 sa slová „po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú“ nahrádzajú slovami „za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu“.“.
Tým, že sa predložený poslanecký návrh nedotýka ustanovení § 25 ods. 2 a 3 správneho poriadku upravujúcich právnu fikciu doručenia právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ponecháva týmto subjektom v porovnaní s fyzickou osobou o niečo dlhšiu, a teda výhodnejšiu lehotu, a súčasne v rámci správneho poriadku ponecháva aj rozdielnu úpravu právnej fikcie doručenia. Okrem toho, predloženým poslaneckým návrhom by sa prehĺbila súčasná roztrieštenosť právnej úpravy fikcie doručenia do vlastných rúk, keďže: daňový poriadok ustanovuje za deň doručenia pätnásty deň od uloženia písomnosti na pošte a do poštového priečinku, resp. deň jej vrátenia správcovi dane, ak nemožno doručiť na miesto doručenia; trestný poriadok napríklad ustanovuje za deň doručenia písomnosti tretí pracovný deň od uloženia písomnosti do poštového priečinku, resp. deň jej vrátenia orgánu činnému v trestnom konaní, ak sa písomnosť vráti s tým, že adresát je neznámy; a Civilný sporový poriadok ustanovuje za deň doručenia deň vrátenia nedoručenej zásielky súdu.
Predložený pozmeňovací návrh jednak zjednocuje úpravu právnej fikcie doručenia v správnom poriadku vo vzťahu ku všetkým účastníkom konania, a jednak ju tým zjednocuje aj s Civilným sporovým poriadkom. Navrhovaným znením sa tak prispeje k zníženiu súčasnej roztrieštenosti právnej úpravy fikcie doručenia a zároveň sa dôslednejšie naplní cieľ poslaneckého návrhu odstrániť nerovnaké postavenie občana
v porovnaní s právnickou osobou a fyzickou osobou-podnikateľom.