Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
27. schôdza výboru
CRD-4672017
70
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 2. mája 2017
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 435)– druhé čítanie a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 435);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 435) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výbore.
Anton HRNKO
predseda výboru
Jozef BUČEK
overovateľ výboru
Milan LAURENČÍK
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 70
Pripomienky
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 435)– druhé čítanie
1.K čl. I bod 1
Text „Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 7 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 10/2006 Z. z.“.“ sa označuje ako novelizačný bod 2.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava. Nové znenie poznámky pod čiarou sa uvádza ako samostatný novelizačný bod, keďže nesúvisí so zmenou navrhovanou v novelizačnom bode 1.
2.K čl. I bod 2
V čl. I bod 2 znie:
„2. V § 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ochrany pred požiarmi, a to na
1. výstavbu, technické zhodnotenie a opravu budovy hasičskej stanice2a) alebo hasičskej zbrojnice,2b)
2. nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
3. výstavbu, nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu objektu súvisiaceho s budovou hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
4. zabezpečenie projektovej dokumentácie na účel podľa prvého a tretieho bodu,
5. nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu hasičskej techniky,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
2a) § 2 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
2b) § 2 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).“.
Návrhom sa reaguje predovšetkým na podnety obcí a miest na rozšírenie účelu, na ktorý možno poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Je žiaduce, aby sa dotácia mohla poskytnúť aj na nadobudnutie (kúpu) objektu, ktorý sa bude využívať ako hasičská stanica alebo hasičská
zbrojnica. Ďalej sa umožňuje dotáciu poskytnúť na výstavbu, nadobudnutie, prípadne skvalitnenie objektu v bezprostrednej blízkosti budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, napríklad na garážovanie hasičského auta alebo umiestnenie ďalšej hasičskej techniky potrebnej na činnosť hasičských jednotiek, ktorú nemožno umiestniť z priestorových dôvodov v hasičskej stanici alebo hasičskej zbrojnici. Zároveň sa pôvodné ustanovenie precizuje a formálno-právne sprehľadňuje.
3.K čl. I bod 7
V čl. I bode 7 v § 4 ods. 2 sa slová „Ak dotácia sa neposkytuje“ nahrádzajú slovami „Ak sa dotácia neposkytuje“.
Úprava formulácie ustanovenia.
4.K čl. I bod 7
V čl. I bode 7 § 4 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na poskytovanie dotácie podľa § 2 písm. c).“.
Cieľom navrhovanej úpravy je vzhľadom na finančnú náročnosť realizácie akcií uvedených v novo zavedenom účele dotácie v § 2 písm. c) možnosť poskytnúť dotáciu nielen raz v príslušnom rozpočtovom roku, ak to umožňujú disponibilné finančné prostriedky v rozpočte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
5.K čl. I bod 18
V čl. I bod 18 znie:
„18. V § 7 ods. 5 písmeno n) znie:
„n) záväzok príjemcu dotácie, že hasičskú stanicu, hasičskú zbrojnicu alebo s nimi súvisiaci objekt bude užívať najmenej 10 rokov na účel, na ktorý sa dotácia poskytla, ak ide o dotáciu podľa § 2 písm. c),“.
Ustanovuje sa nová podstatná náležitosť zmluvy o poskytnutí dotácie, podľa ktorej príjemca dotácie je povinný zaviazať sa v uvedenej zmluve, že zachová účel využívania budovy hasičskej stanice, hasičskej zbrojnice alebo s nimi súvisiaceho objektu aspoň počas vymedzeného času, čím sa zabráni nakladaniu s predmetným majetkom na iný účel, než na ktorý sa dotácia poskytla.
6.K čl. I bod 19
V čl. I bode 19 sa slová „písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „okrem dotácie podľa § 2 písm. c) a § 2a písm. j) a k)“.
Táto úprava je potrebná vzhľadom na niektoré výnimky zo všeobecného pravidla poskytovať dotáciu rovnakému žiadateľovi na rovnaký účel len raz v príslušnom rozpočtovom roku. Zároveň sa vykonáva legislatívno-technická úprava v nadväznosti na 3. bod týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
7.K čl. I bod 21
Text „Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
15) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.“ sa označuje ako novelizačný bod 22.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava. Nové znenie poznámky pod čiarou sa uvádza ako samostatný novelizačný bod, keďže nesúvisí so zmenou navrhovanou v novelizačnom bode 21.
8.Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 150/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 352/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 8 ods. 4 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Kapitálové výdavky poskytnuté na účel ustanovený osobitným predpisom13ab) možno použiť aj v nasledujúcich piatich rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ab znie:
„13ab) § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy ukladá kapitálové výdavky štátneho rozpočtu použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktoré boli rozpočtované. Navrhuje sa dvojročnú lehotu použitia kapitálových výdavkov predĺžiť na päť po sebe nasledujúcich rozpočtových rokov po rozpočtovom roku, v ktorom boli rozpočtované, a to výlučne len na striktne vymedzený účel dotácie podľa navrhovaného § 2 písm. c) zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Umožní sa tak obciam zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na naplnenie účelu dotácie na podporu ochrany pred požiarmi a za päť rokov získané finančné prostriedky efektívnejšie preinvestovať.
V súvislosti s navrhovanými zmenami sa upraví názov zákona a jednotlivé novelizačné body a doterajší čl. II sa primerane prečíslujú.