Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci národnej rady Slovenskej republiky Eugen Jurzyca, Jana Kiššová, Jozef Rajtár a Anna Zemanová.
Predkladaný poslanecký zákon ruší povinnosť predkladať výpis z Obchodného registra a výpis zo živnostenského registra rôznym inštitúciám pri rôznych úkonoch. Celkovo bolo v zákonoch identifikovaných viac ako stopäťdesiat situácií, kedy sú tieto výpisy vyžadované.
Predkladanie týchto výpisov je pritom neopodstatnené, keďže oba registre verejne prístupné. Takto tieto úkony predstavujú úplne zbytočnú administratívnu záťaž na podnikateľov a občanov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá vplyv na životné prostredie, sociálny vplyv a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
Zavádza sa pravidlo, že nemožno požadovať predkladanie výpisu z Obchodného registra alebo predkladanie výpisu zo živnostenského registra.
K čl. II až LXXII
Navrhuje sa rušenie povinnosti predkladať výpis z Obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra v rôznych situáciách a legislatívno-technické úpravy.
K čl. LXXIII
Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona tak, aby termínovo napĺňala všetky lehoty procesu prerokúvania a schvaľovania zákonov Národnou radou Slovenskej republiky, ako aj lehoty dané prezidentovi Slovenskej republiky na podpis schváleného zákona.