N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ......... 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon č. č. 71/1967 Z. z. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 527/2003 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z. a 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Správny orgán nemôže od účastníka konania vyžadovať predloženie výpisu z Obchodného registra ani predloženie výpisu zo živnostenského registra.“.
Čl. II
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 73/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 356/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
1. V § 4 odsek 3 znie:
„(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6 alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby6 spolu s jeho preukázaním.“.
2. V § 4 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až d) sa označia ako a) až c).
3. V § 4 ods. 6 písm. c) sa slová „podľa písmena b)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena a)“.
4. V § 26 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až h) sa označia ako a) až g).
5. V § 26 ods. 5 sa slová „a), b) až d), g) a h)“ nahrádzajú slovami „a) až c), f) a g)“ a dopĺňa sa veta: „Ak je žiadateľom právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, pripája sa výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby.“.
6. V § 27 ods. 3 sa slová „výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením základného imania obchodnej spoločnosti,“ nahrádzajú slovami „základným imaním obchodnej spoločnosti uvedeným v obchodnom registri“.
7. V § 38 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmená e) a f) sa označia ako d) a e).
8. V § 38 ods. 5 sa slová „c) až f)“ nahrádzajú slovami „c) až e)“ a dopĺňa sa veta: „Ak je žiadateľom právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, pripája sa výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby.“.
9. V § 38 ods. 7 sa slová „výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením základného imania obchodnej spoločnosti,“ nahrádzajú slovami „základným imaním obchodnej spoločnosti uvedeným v obchodnom registri“.
10. V § 39 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmená h) až k) sa označia ako g) až j).
11. V § 39 ods. 4 sa slová „a), d), g), i) a j)“ nahrádzajú slovami „a), d), h) a i)“ a dopĺňa sa veta: „Ak je žiadateľom právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, pripája sa výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby.“.
12. V § 56 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmená e) a f) sa označia ako d) a e).
13. V § 56 ods. 5 sa slová „c) až f)“ nahrádzajú slovami „c) až e)“ a dopĺňa sa veta: „Ak je žiadateľom právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, pripája sa výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby.“.
14. V § 56 ods. 7 sa slová „výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením základného imania obchodnej spoločnosti,“ nahrádzajú slovami „základným imaním obchodnej spoločnosti uvedeným v obchodnom registri“.
15. V § 57 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmená h) až k) sa označia ako g) až j).
16. V § 57 ods. 4 slová „a), d), g), i) a j)“ nahrádzajú slovami „a), d), h) a i)“ a dopĺňa sa veta: „Ak je žiadateľom právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, pripája sa výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby.“.
17. V § 73 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmená e) a f) sa označia ako d) a e).
18. V § 73 ods. 5 slová „c) až f)“ nahrádzajú slovami „c) až e)“ a dopĺňa sa veta: „Ak je žiadateľom právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, pripája sa výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby.“.
19. V § 73 ods. 7 sa slová „výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením základného imania obchodnej spoločnosti,“ nahrádzajú slovami „základným imaním obchodnej spoločnosti uvedeným v obchodnom registri“.
20. V § 74 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmená h) až k) sa označia ako g) až j).
21. V § 74 ods. 4 sa slová „a), d), g), i) a j)“ nahrádzajú slovami „a), d), h) a i)“ a dopĺňa sa veta: „Ak je žiadateľom právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, pripája sa výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby.“.
22. V § 88 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f). Doterajšie písmená g) až j) sa označia ako f) až i).
23. V § 88 ods. 4 sa slová „d), f), h) a i)“ nahrádzajú slovami „d), g) a h)“ a dopĺňa sa veta: „Ak je žiadateľom právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, pripája sa výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby.“.
Čl. III
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 292/2016 Z. z. sa mení takto:
1. V § 50 ods. 5 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zápis do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
2. V § 52 ods. 10 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od ich zápisu výpis z obchodného registra.“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny zápisu v obchodnom registri.“.
Čl. IV
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 292/2016 Z. z. sa mení takto:
1. V § 24 ods. 4 v prvej vete sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zápis do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
2. V § 24 ods. 4 v druhej vete sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zápis do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
3. V § 26 ods. 8 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od ich zápisu alebo výmazu výpis z obchodného registra.“ nahrádzajú slovami „do desiatich dni písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zmenu zápisu do obchodného registra alebo výmaz z obchodného registra.“.
Čl. V
Zákon 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z.z. a zákona 292/2016 Z.z. sa mení takto:
1. V § 59 ods. 5 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zápis do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
2. V § 166 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až f) sa označia ako a) až e).
Čl. VI
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona 292/2016 Z.z. sa mení takto:
1. V § 30 ods. 7 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zápis do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
2. V § 163 ods. 4 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od ich zápisu výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny zápisu v obchodnom registri do desiatich dní od ich zápisu“.
Čl. VII
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona 167/2016 Z.z., 306/2016 Z.z. a 41/2017 Z.z. sa mení takto:
V § 6 ods. 4 sa vypúšťa písmeno i). Doterajšie písmená j) a k) sa označia ako i) a j).
Čl. VIII
Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
1. V § 5 ods. 3 sa slová „predložením výpisu z obchodného registra,“ nahrádzajú slovami „základným imaním obchodnej spoločnosti uvedeným v obchodnom registri“.
2. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až i) sa označia ako a) až h).
3. V § 9 ods. 4 písmeno b) znie:
„ b) písomne oznámiť ministerstvu hospodárstva zápis predmetu podnikania do obchodného registra do siedmich dní od zápisu,“.
4. V § 36 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a výpisom z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starším ako tri mesiace“.
Čl. IX
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona 299/2016 Z.z. sa mení takto:
1. V § 20 ods. 7 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zápis alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
2. V § 20a ods. 3 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až r) sa označia ako a) až q).
3. V § 24 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až j) sa označia ako a) až i).
Čl. X
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z. a zákona 386/2016 sa mení takto:
1. V § 57 ods. 4 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmená h) až j) sa označia ako g) až i).
2. V § 57 ods. 7 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zápis alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
3. V § 64 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až p) sa označia ako a) až o).
4. V § 65 ods. 5 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zápis alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
5. V § 66 ods. 7 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od ich zápisu výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zápis alebo zmeny zápisu v obchodnom registri do desiatich dní od právoplatného rozhodnutia registrového súdu o zápise do obchodného registra“.
6. V § 77 ods. 10 sa slová „podľa § 64 ods. 4 písm. i)“ nahrádzajú slovami „podľa § 64 ods. 4 písm. h)“.
7. V § 79a ods. 1 sa slová „podľa § 64 ods. 4 písm. i)“ nahrádzajú slovami „podľa § 64 ods. 4 písm. h)“.
8. V § 82 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až o) sa označia ako a) až n).
9. V § 82 ods. 4 písm. n) sa slová „podľa § 64 ods. 4 písm. h), k), n),“ nahrádzajú slovami „podľa § 64 ods. 4 písm. g), j), m),“.
10. V § 83 ods. 5 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zápis alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
11. V § 85 ods. 10 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od ich zápisu výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zápis alebo zmeny zápisu v obchodnom registri do desiatich dní od právoplatného rozhodnutia registrového súdu o zápise do obchodného registra“.
Čl. XI
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 376/2016 sa mení takto:
1. V § 39 ods. 9 sa vypúšťa písmeno f).
2. V § 41 ods. 4 sa vypúšťajú slová „úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra a“.
Čl. XII
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z.z. sa mení takto:
1. V § 5 sa vypúšťa odsek 8. Doterajšie odseky 9 až 11 sa označia ako 8 až 10.
2. V § 6 ods. 6 sa slová „Originál výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne osvedčenú kópiu preukazujúcu zápis geologických prác predloží“ nahrádzajú slovami „Zápis geologických prác do ochodného registra písomne oznámi“.
3. V § 8a ods. 5 sa slová „originál výpisu z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo jeho úradne osvedčená kópia, alebo“ nahrádzajú za slová „identifikačné číslo, ak bolo pridelené alebo sa pripojí“.
4. V § 23 ods. 3 písm. a) sa slová „originál výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne osvedčená kópiu“ nahrádzajú slovami „identifikačné číslo, ak bolo pridelené“
5. V § 35 ods. 3 písmeno e) znie:
„e) identifikačné číslo, ak bolo pridelené,“.
Čl. XIII
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z.sa mení takto:
V § 24 ods. 3 sa vypúšťajú slová „spolu s výpisom z obchodného registra“.
Čl. XIV
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 227/2011 Z. z., zákona č. 228/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona 386/2016 Z.z. sa mení takto:
1. V § 20 ods. 6 písm. a) sa vypúšťa text pred bodkočiarkou, vrátane bodkočiarky.
2. V § 20a ods. 5 sa vypúšťajú slová „výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1,“.
3. V § 24 ods. 1 sa slová „predložiť ministerstvu výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť ministerstvu zápis alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
Čl. XV
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
1. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmená f) až h) sa označia ako e) až g).
2. V § 22 ods. 2 písm. e) znie:
„e) ak žiadateľ nie je zapísaný vo verejnom registri, predloží doklad o jeho zriadení alebo založení,“.
3. V § 22a ods. 2 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmená f) až h) sa označia ako e) až g).
4. V § 22a ods. 2 písmeno e) znie:
„e) ak žiadateľ nie je zapísaný vo verejnom registri, predloží doklad o jeho zriadení alebo založení,“.
5. V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a e). Doterajšie písmená f) a g) sa označia ako d) a e).
6. V § 23a ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a e). Doterajšie písmená f) a g) sa označia ako d) a e).
7. V § 64 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
8. V § 71 ods. 6 sa slová „c) až f)“ nahrádzajú slovami „c) až e)“.
Čl. XVI
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona 292/2016 sa mení takto:
V § 5 ods. 3 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zápis alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
Čl. XVII
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., 292/2016 Z.z., 298/2016 Z.z., 299/2016 Z.z., 315/2016 Z.z. a 386/2016 Z.z. sa mení takto:
1. V § 9 ods. 6 sa slová „uložiť v Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zápis alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
2. V § 38 ods. 3 sa vypúšťa štvrtá veta.
Čl. XVIII
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č. 202/2008 Z. z., zákona č. 203/2009 Z. z., zákona č. 111/2010 Z. z. a zákona č. 394/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 3a ods. 3 písmeno b) znie:
„b) ak žiadateľ nie je zapísaný vo verejnom registri, doklad o jeho zriadení alebo založení,“.
Čl. XIX
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 468/2009 Z. z., zákona č. 43/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 43/2014 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 8 ods. 3 písmeno e) znie:
„e) ak žiadateľ nie je zapísaný vo verejnom registri, doklad o jeho zriadení alebo založení,“.
Čl. XX
Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 601/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 7 ods. 4 sa vypúšťajú slová „výpisy z obchodného registra a zo živnostenského registra, ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace,“.
Čl. XXI
Zákon č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 197/2014 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 10a ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „okrem výpisu z obchodného registra “.
Čl. XXII
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 339/2016 Z.z. sa mení takto:
1. V § 12 ods. 5 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zápis alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
2. V § 169 ods. 5 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zápis alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
3. V § 192 ods. 5 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zápis alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
Čl. XXIII
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 313/2016 Z.z. sa mení takto:
V § 129 ods. 4 písm. a sa slová „u právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb – podnikateľov živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie,“ nahrádzajú slovami „ak nebolo pridelené identifikačné číslo, tak doklad preukazujúci prehľad jej podnikateľských činností,“.
Čl. XXIV
Zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa mení takto:
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g). Doterajšie písmená h) až k) sa označia ako g) až j).
Čl. XXV
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona 91/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 4 sa čiarka za slovom „vydala“ zamieňa za bodkočiarku a vypúšťajú sa slová „a výpis z obchodného registra,“.
Čl. XXVI
Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 331/2015 Z. z. sa mení takto:
1. V § 39 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) až g) sa označia ako c) až f).
2. V § 40 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) až f) sa označia ako c) až e).
3. V § 42 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa druhý bod. Doterajší tretí až trinásty bod sa označujú ako druhý až dvanásty bod.
Čl. XXVII
Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona 331/2015 Z. z. a zákona 290/2016 Z.z. sa mení takto:
1. V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmená c) až e) sa označia ako b) až d).
2. V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) až f) sa označia ako c) až e).
3. V § 10 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa tretí bod. Doterajší štvrtý bod sa označí ako tretí bod.
4. V § 10 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmeno f) sa označí ako e).
Čl. XXVIII
Zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 91/2016 Z. z. mení takto:
V § 6 ods. 4 písmeno b) znie:
„ b) úradne osvedčené oprávnenie na podnikanie nie staršie ako tri mesiace u osoby podnikajúcej podľa osobitného predpisu23),".
Čl. XXIX
Zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. V § 10 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) ak žiadateľ nie je zapísaný vo verejnom registri, predloží doklad o jeho zriadení alebo založení; doklad sa predkladá len pri prvej žiadosti o autorizáciu,“.
2. V § 14 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) identifikačné číslo žiadateľa; ak je žiadateľ o povolenie v konaní o povolenie zastúpený, predkladá sa aj identifikačné číslo zástupcu žiadateľa o povolenie;“.
Čl. XXX
Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona 315/2016 Z. z. a zákona 51/2017 Z.z. sa mení takto:
V § 15 ods. 2 písm. a) sa slová „výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo iný“ nahrádzajú slovami „ak nie je pridelené identifikačné číslo, tak “.
Čl. XXXI
Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z. a zákona č. 262/2015 Z. z. sa mení takto:
1. V § 3 ods. 2 písm. a) v prvom bode sa bodkočiarka za slovom „pridelené“ nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,“.
2. V § 3 ods. 2 písm. a) v druhom bode sa bodkočiarka za slovom „pridelené“ nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,“.
3. V § 4 ods. 2 písm. a) v prvom bode sa bodkočiarka za slovom „pridelené“ nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,“.
4. V § 4 ods. 2 písm. a) v druhom bode sa bodkočiarka za slovom „pridelené“ nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,“.
5. V § 8 ods. 3 písm. a) sa bodkočiarka za slovom „pridelené“ nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,“.
Čl. XXXII
Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 444/2015 Z. z. sa mení takto:
1. V § 9 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmená c) až e) sa označia ako b) až d).
2. V § 13 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) až f) sa označia ako c) až e).
3. V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
4. V § 18 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) a c) sa označia ako a) a b).
5. V § 23 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmená c) až f) sa označia ako b) až e).
Čl. XXXIII
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
1. V § 44 ods. 6 sa slová „výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „základným imaním obchodnej spoločnosti uvedeným v obchodnom registri“.
2. V § 45 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) a c) sa označia ako a) a b).
3. V § 64 ods. 3 písm. c) sa slová „výpis z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo z obdobného registra, do ktorého sa zapisuje právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, nie starší ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „identifikačné číslo, ak bolo pridelené“.
Čl. XXXIV
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 353/2016 Z.z. a zákona 386/2016 Z.z. sa mení takto:
V § 70 ods. 3 písm. c) sa slová „výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo obdobného registra, do ktorého sa zapisuje právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, nie starší ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „identifikačné číslo, ak bolo pridelené“.
Čl. XXXV
Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 387/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 16 ods. 3 písmeno a) znie:
„„a) ak žiadateľ nie je zapísaný vo verejnom registri, doklad o jeho zriadení alebo založení; doklad sa predkladá len pri prvej žiadosti o autorizáciu,“.
Čl. XXXVI
Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 72/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
1. V § 3 ods. 5 písmeno c) znie:
„c) identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,“.
2. V § 3 ods. 5 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmená e) až i) sa označia ako d) až h).
3. V § 4 ods. 7 písmeno d) znie:
„d) identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,“.
4. V § 4 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmená f) a g) sa označia ako e) a f).
Čl. XXXVII
Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 363/2013 Z. z., zákona č. 23/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) až k) sa označia ako c) až j).
Čl. XXXVIII
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 18 ods. 6 písmeno d) znie:
„d) ak žiadateľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby“.
Čl. XXXIX
Zákon č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 437/2015 Z. z. sa mení takto:
1. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až d) sa označia ako a) až c).
2. V § 3 ods. 4 sa slová „podľa odseku 3 písm. b)“ nahrádzajú za slová „podľa odseku 3 písm. a)“ .
Čl. XL
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z.z. a zákona 351/2016 Z.z. sa mení takto:
V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až d) sa označia ako a) až c).
Čl. XLI
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z. a zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z. zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., 298/2016 Z.z. a zákona 339/2016 Z.z. sa mení takto:
1. V § 122 ods. 3 sa vypúšťajú slová „predložiť správcovi dane výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac alebo jeho úradne overenú kópiu a“.
2. V § 123 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ a výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne overenej kópie“.
3. V § 135 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „ a overeného výpisu z obchodného registra“.
Čl. XLII
Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
1. V § 8 ods. 5 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmená e) až l) sa označia ako d) až k).
2. V § 11 ods. 1 sa slová „predložiť ministerstvu výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť ministerstvu zápis alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
Čl. XLIII
Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 255/2011 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení takto:
1. V § 4 ods. 10 písmeno a) znie:
„a) názov právnickej osoby alebo obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa, sídlo a identifikačné číslo,“.
2. V § 7 ods. 2 písm. a) sa slová „u prevádzkovateľa zapísaného v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom, aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov“ nahrádzajú slovami „ak prevádzkovateľ nie je zapísaný vo verejnom registri, aj doklad o jeho zriadení alebo založení“.
Čl. XLIV
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z. , zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 26 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) ak žiadateľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby,“.
Čl. XLV
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 131/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z. a zákona 40/2017 Z. z. sa mení takto:
V § 45 ods. 14 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) a c) sa označia ako a) a b).
Čl. XLVI
Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave sa mení takto:
V § 3 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) ak žiadateľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby,“.
Čl. XLVII
Zákon č. 474/2007 Z. z. o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie sa mení takto:
1. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
2. V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Čl. XLVIII
Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 143/2010 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 391/2012 Z. z. a zákona č. 143/2013 Z. z. sa mení takto:
1. V § 11 ods. 1 písmeno a) znie:
a) obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko a bydlisko, ak je žiadateľom fyzická osoba,“.
2. V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) a d) sa označia ako a) a c).
Čl. XLVIX
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 452/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 8a ods. 2 písm. a) sa za slovom „telefónu“ vypúšťa čiarka a slová „výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra“ sa nahrádzajú slovami „a identifikačného čísla“.
Čl. L
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
1. V § 6 ods. 6 sa vypúšťajú písmená a) a b). Doterajšie písmená c) až l) sa označia ako a) až j).
2. V § 6 ods. 6 písmeno a) znie:
„a) ak žiadateľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby,“.
3. V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a b). Doterajšie písmená c) až g) sa označia ako a) až e).
4. V § 11 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) ak žiadateľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby,“.
5. V § 30 ods. 3 písm. a) sa slová „§ 6 ods. 6 písm. a), b) alebo c)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 6 písm. a)“.
Čl. LI
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 310/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 50b ods. 7 písmeno c) znie:
„c) doklad o jeho zriadení alebo založení, ak žiadateľ nie je zapísaný vo verejnom registri,“.
Čl. LII
Zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 277/2009 Z. z. a zákona č. 396/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 11 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) uvedie identifikačné číslo, ak bolo pridelené,“.
Čl. LIII
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z., zákona č. 143/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) ak žiadateľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby,“.
Čl. LIV
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z.,
zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona 356/2016 Z. z. a zákona 41/2017 Z. z. sa mení takto:
V § 13 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „a ak ide o právnickú osobu, ktorá je zapísaná do obchodného registra,16) aj výpis z obchodného registra“.
Čl. LV
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. Strana 74 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 125/2016 Z. z. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2001 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z, zákona 286/2016 Z. z., zákona 315/2016 Z. z., zákona 356/2016 Z. z., 41/2017 Z. z. sa mení takto:
1. V § 37 ods. 6 písm. a) sa slová „predložiť úradu výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť úradu zápis alebo zmenu zápisu v obchodnom registri“.
2. V § 38 ods. 2 písm. b) sa slová „predložiť úradu výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť úradu zápis alebo zmenu zápisu v obchodnom registri“.
3. V § 41 ods. 5 písm. c) sa slová „predložiť úradu výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť úradu zápis alebo zmenu zápisu v obchodnom registri“.
Čl. LVI
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 439/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 293/2016 Z. z. sa mení takto:
1. V § 5 ods. 6 písm. a) sa vypúšťa text pred bodkočiarkou vrátane bodkočiarky.
2. V § 5 ods. 6 písm. c) sa vypúšťajú slová „a výpis z obchodného registra jej organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky, ak žiadateľom je zahraničná osoba,“.
Čl. LVII
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 6 ods. 4 sa slová „prikladá sa výpis z Obchodného registra alebo z iného registra, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní“ nahrádzajú slovami „uvedie sa identifikačné číslo organizácie“.
Čl. LVIII
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 378/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 10 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) ak žiadateľ nie je zapísaný vo verejnom registri, doklad o jeho zriadení alebo založení,“.
Čl. LIX
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 105/2004 Z. z., zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 279/2008 Z. z., zákona č. 474/2009 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
1. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až o) sa označia ako a) až n).
2. V § 5 ods. 2 sa slová „v § 3 ods. 3 písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „v § 3 ods. 3 písm. d) a e)“.
3. V § 7 ods. 1 písm. c) sa slová „v § 3 ods. 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „v § 3 ods. 3 písm. a)“.
Čl. LX
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 562/2005 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z. a zákona č. 129/2015 Z. z:
V § 11c ods. 11 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až d) sa označia ako a) až c).
Čl. LXI
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č.
654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
1. V § 46 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) ak žiadateľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako 30 dní alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby,“.
2. V § 57 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až i) sa označia ako a) až h).
3. V § 60 ods. 9 sa slová „§ 57 ods. 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 57 ods. 2 písm. d)“.
Čl. LXII
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 305/2016 Z. z. sa mení takto:
1. V § 5a ods. 5 písmeno a) znie:
„a) ak žiadateľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby,“.
2. V § 7a ods. 2 sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmená c) až e) sa označia ako b) až d).
3. V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmeno d) sa označí ako c).
4. V § 21 ods. 5 písmeno a) znie:
„a) ak žiadateľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby,“.
5. V § 24 ods. 5 sa vypúšťajú písmená c) a d). Doterajšie písmená e) až j) sa označia ako c) až h).
6. V § 31 ods. 5 písmeno b) znie:
„b) ak žiadateľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby,“.
Čl. LXIII
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 440/2010 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 13 písmeno a) znie:
„a) ak žiadateľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má žiadateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby,“.
Čl. LXIV
Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 13 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „aj výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,“.
Čl. LXV
Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z., zákona č. 358/2004 Z. z., zákona č. 210/2007 Z. z. a zákona č. 391/2009 Z. z. sa mení takto:
1. V § 4 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) identifikačné údaje žiadateľa; ak žiadateľ nie je zapísaný vo verejnom registri, predloží doklad o jeho zriadení alebo založení,“.
2. V § 19a ods. 3 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až f) sa označia ako a) až e).
Čl. LXVI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 265/2005 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 250/2010 Z. z. a zákona č. 131/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová „identifikačné číslo, ak bolo pridelené,“.
2. V § 8 ods. 3 písm. I) sa vypúšťa druhý bod. Doterajší tretí až deviaty bod sa označia ako druhý až ôsmy bod.
Čl. LXVII
Zákon č. 111/1990 Z. z. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z., zákona č. 241/1999 Z. z., zákona č. 472/2001 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 547/2002 Z. z., zákona č. 432/2003 Z. z., zákona č. 79/2005 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 306/2013 Z. z. a zákona č. 32/2015 Z. z. sa mení takto:
1. V prílohe v čl. III ods. 1 písm. a) sa čiarka za slovom „splnomocnenie“ nahrádza slovom „a“
a vypúšťajú sa slová „a predložiť výpis z obchodného registra“.
2. V prílohe v čl. III ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „a predložiť výpis z obchodného registra“.
3. V prílohe v čl. III ods. 3 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmeno d) sa označí ako c).
Čl. LXVIII
Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
1. V § 5 ods. 3 sa slová „výpisom z obchodného registra,“ nahrádzajú slovami „základným imaním obchodnej spoločnosti uvedeným v obchodnom registri,“.
2. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až i) sa označia ako a) až h).
3. V § 9 ods. 4 písm. b) sa slová „predložiť ministerstvu hospodárstva výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „písomne oznámiť ministerstvu zápis do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
4. V § 36 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a výpisom z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starším ako tri mesiace“.
Čl. LXIX
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 91/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 4 sa čiarka za slovom „vydala“ zamieňa za bodkočiarku a vypúštajú sa slová „a výpis z obchodného registra;“.
Čl. LXX
Zákon č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou sa mení takto:
V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú písmená a) a b). Doterajšie písmená c) až m) sa označia ako a) až k).
Čl. LXXI
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 305/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 6 ods. 5 sa slová „výpisom z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „základným imaním obchodnej spoločnosti uvedeným v obchodnom registri,“.
Čl. LXXII
Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č.
71/2013 Z.
z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
V § 6 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) a c) sa označia ako a) a b).
Čl. LXXIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.